مقاله بررسي اثرات برخي صفات مورفولوژيک و فيزيولوژيک بر عملکرد قند سفيد شش رقم منوژرم چغندرقند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در گياه و زيست بوم از صفحه ۶۷ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات برخي صفات مورفولوژيک و فيزيولوژيک بر عملکرد قند سفيد شش رقم منوژرم چغندرقند
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه كلاستر
مقاله تحليل مسير
مقاله چغندر قند
مقاله رگرسيون چند متغيره
مقاله عملكرد قند سفيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: نوشاد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: دانايي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور شناسايي و تعيين سهم صفات موثر در افزايش عملكرد شش رقم منوژرم چغندرقند در سال ۱۳۸۶ در مزرعه تحقيقاتي موسسه تهيه و اصلاح نهال و بذر چغندر قند در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام گرفت. در اين آزمايش طي مراحل استقرار، رشد برگي، رشد ريشه و در زمان برداشت به صورت تخريبي نمونه برداري انجام و ضمن اندازه گيري برخي صفات مرفولوژيكي، شاخص هاي مختلف رشد محاسبه گرديدند. در انتهاي فصل رشد نيز عملکرد ريشه، درصد قند ناخالص و عملكرد قند سفيد برآورد گرديد. بر اساس نتايج به دست آمده ژنوتيپ هاي مورد مطالعه از لحاظ عملکرد قند سفيد در سطح %۱ آماري تفاوت معني داري با يكديگر داشتند. نتايج گروه بندي كلاستر براي کليه صفات فيزيولوژيک و مرفولوژيک نيز نشان دهنده وجود تنوع بين ارقام مورد بررسي بود. بررسي ميزان تاثير صفات مختلف اندازه گيري شده در مراحل مختلف رشد (جز در مرحله رسيدگي) بر روي ميزان عملکرد قند سفيد به وسيله رگرسيون چند متغيره نشان داد که متغيرهاي ميانگين قطر ريشه در مرحله استقرار و رشد برگي، سطح مخصوص برگ و وزن خشک ريشه در مرحله استقرار و وزن خشک دمبرگ در مرحله توسعه ريشه بيش ترين تاثير معني دار را بر روي عملكرد قند سفيد داشتند. نتايج آناليز تحليل مسير به منظور يافتن ميزان اثرات مستقيم و غير مستقيم صفات موثر بر عملكرد قند سفيد نيز نشان داد كه در شش رقم منوژرم چغندر قند مورد بررسي، عمدتا عامل محدود كننده در عملكرد قند سفيد به دليل محدوديت در تجمع اسيميلات ها در ريشه، در مرحله استقرار است. لذا باتوجه به نتايج حاصل استنباط شد كه علاوه بر رقم، رعايت مسايل به زراعي، ‌خصوصا در مراحل اوليه رشد نيز مي تواند در فراهم كردن شرايط مناسب براي ذخيره بيش تر فتوسنتت ها در ريشه چغندر قند و در نتيجه دستيابي به عملكرد نهايي مطلوب، موثر باشد.