مقاله بررسي اثرات برش بر مقدار توليد دو گونه مرتعي Agropyron elongatum؛ Festuca ovina که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مرتع از صفحه ۷۲ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات برش بر مقدار توليد دو گونه مرتعي Agropyron elongatum؛ Festuca ovina
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برش
مقاله پنجه زني
مقاله تحمل
مقاله ماده خشک
مقاله مرتع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمداسمعيلي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: خيرفام حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ديلم مينا
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرلو موسي
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق اثرات تکرار برش اندام هاي هوايي بر ماده خشک، ميزان تخصيص ماده خشک در اندام هاي هوايي، ريشه ها و تعداد ساقه ها در دو گياه مرتعي A. elongatum و F. ovina مورد مطالعه قرار گرفت. اين آزمايش از تاريخ شروع تا برداشت نهايي مجموعا ۱۵ هفته طول کشيد. تمام قسمت هاي هوايي دو گياه مورد مطالعه در چهار تيمار برش، برش مکرر (هر هفته يکبار)، برش متوسط (هر ۲ هفته يکبار)، برش کم (هر ۴ هفته يکبار) و تيمار شاهد (برش فقط در پايان آزمايش) طي برنامه ريزي منظم از ارتفاع ۷ سانتي متري بالاي سطح خاک گلدان ها قطع شدند. نتايج نشان داد که وزن ماده خشک کل و وزن ماده خشک ريشه در تيمار برش مکرر در گونه A. elongatum تا ۴۰ درصد کاهش پيدا کرده است، در حالي که ميزان ماده خشک اندام هاي هوايي و ريشه گونه F. ovina در تمام تيمارهاي برش يکسان باقي ماند. بنابراين F. ovina مي تواند ماده خشک اعضاي از دست رفته در ۵ برش متوالي را جبران کند. تغيير در وزن ماده خشک در اثر برش در گونه A. elongatum، تغييراتي را در تخصيص ماده خشک در اين گياه به همراه دارد. لذا تخصيص ماده خشک کمتر در ريشه گونه A. elongatum در گياهان قطع شده نسبت به گياهان قطع نشده مشاهده شد. اما سهم ماده خشک در ريشه و ساقه ها در بين تمام تيمارهاي برش در گونه F. ovina يکسان بود. همچنين نتايج نشان داد که تعداد ساقه (پنجه زني) گونه هاي A. elongatum و F. ovina در تيمار برش مکرر نسبت به تيمار شاهد ۳۰ درصد افزايش داشته است. در شرايط آزمايشگاهي، گونه F. ovina به عنوان يک گونه با تحمل زياد در برابر برش و گونه A. elongatum به عنوان يک گونه مرتعي با تحمل متوسط در برابر قطع مي توانند مطرح باشند.