مقاله بررسي اثرات برهمکنش سلنيوم و موليبدن بر محتوي رنگيزه هاي فتوسنتزي برگ گوجه فرنگي (.Lycopersicom esculentum Mill) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۱۴ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات برهمکنش سلنيوم و موليبدن بر محتوي رنگيزه هاي فتوسنتزي برگ گوجه فرنگي (.Lycopersicom esculentum Mill)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلنيوم
مقاله موليبدن
مقاله گوجه فرنگي
مقاله فلزات سنگين
مقاله سميت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاوري نژاد رمضانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: گوشه گير زينب
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتمند سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سلنيوم عنصري است که براي گياهان ضروري شناخته نشده است، با اين حال، گياهان سلنيوم را جذب مي کنند. موليبدن فلزي سنگين است که در مقادير بسيار ناچيز مورد نياز گياهان است. موليبدن در مقادير بالا مي تواند براي گياهان و ديگر موجودات زنده سميت ايجاد کند. در اين تحقيق اثرات برهم کنش سلنيوم و موليبدن بر ميزان رنگيزه هاي فتوسنتزي گياه گوجه فرنگي رقم ارلي اوربانا (Lycopersicom esculentum Mill. cv. Early Urbana111) 111 مورد بررسي قرار گرفت. محتوي کلروفيل a، b، بتاکاروتن و گزانتوفيل موجود در برگ با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گيري شد. همچنين وزن خشک گياه اندازه گيري شده است. سلنيوم بر وزن خشک بخش هوايي اثر معني داري نداشته و تنها وزن خشک ريشه را بطور معني داري کاهش داد. همچنين سلنيوم موجب افزايش محتوي رنگيزه هاي فتوسنتزي گرديد. موليبدن در غلظت هاي بکار رفته موجب کاهش معني دار وزن خشک کل گياه شده و محتوي رنگيزه هاي فتوسنتزي برگ را نيز به ميزان قابل توجهي کاهش داد. بنابراين موليبدن در گياه ايجاد سميت کرده است. سلنيوم در غلظت هاي ۱ و ۲ پي.پي.ام تا حدودي اثرات سمي موليبدن را تعديل کرد. در اين تحقيق نشان داده شده است که سلنيوم مي تواند اثرات بهبود دهنده بر تنش ناشي از سميت موليبدن به عنوان يک فلز سنگين بگذارد.