مقاله بررسي اثرات برهم كنش شوري کلريد سديم و اسيد آسكوربيك بر برخي شاخص هاي رشد، ميزان پرولين و تغييرات يون هاي سديم و پتاسيم در دو رقم كلزا (RGS & Hayola 401) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۹ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات برهم كنش شوري کلريد سديم و اسيد آسكوربيك بر برخي شاخص هاي رشد، ميزان پرولين و تغييرات يون هاي سديم و پتاسيم در دو رقم كلزا (RGS & Hayola 401)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوري
مقاله NaCl
مقاله اسيد آسكوربيك
مقاله كلزا
مقاله شاخص هاي رشد
مقاله پرولين
مقاله يونهاي + K و + Na

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لاري يزدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: لك رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي پاسخ هاي فيزيولوژيكي دو رقم RGS و Hayola 401 از گياه كلزا (Brassica napus L.) به تنش شوري مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش ها بر روي گياهان ۲۰ روزه در محيط كشت هيدروپونيك (هوگلند) و با سه تكرار در شرايط يكسان آزمايشگاهي انجام گرديد. در اين بررسي ميزان محتواي نسبي آب (RWC)، سرعت رشد نسبي(RGR) ، سرعت ماده سازي خالص (NAR) و نسبت سطح برگ (LAR) در گياهان با افزايش شوري كاهش يافت. همچنين تنش شوري، ميزان انباشتگي پرولين و سديم را درون بخش هاي مختلف گياه افزايش داد، در حالي كه ميزان پتاسيم آنها به شدت كاهش يافت. افزودن آسكوربات ۰٫۲ ميلي مولار به غلظت هاي مختلف نمك توانست اثرات مخرب شوري را تعديل كند، به طوري كه با افزايش ميزان فاكتورهاي رشد توانست از انباشتگي پرولين و سديم درون گياهان كاسته و ميزان پتاسيم را افزايش دهد. در بررسي ها نشان داده شد كه رقم Hayola 401 نسبت به رقم RGS، مقاومت بيشتري در برابر شوري دارد.