مقاله بررسي اثرات بيمه محصولات زراعي بر کارايي توليد و مديريت ريسک در کشاورزي: مطالعه موردي در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات بيمه محصولات زراعي بر کارايي توليد و مديريت ريسک در کشاورزي: مطالعه موردي در استان فارس
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمه فرآورده هاي کشاورزي
مقاله کارايي فني
مقاله ريسک سيستمي
مقاله مخاطرات اخلاقي و انتخاب معکوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تركماني جواد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدنعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف اصلي استفاده از بيمه فراورده هاي کشاورزي، ارتقا سطح درآمد و کاهش نوسانات درآمدي بهره برداران، افزايش امنيت سرمايه گذاري در اين بخش و در نتيجه استفاده کارا از نهاده ها ذکر شده است. لذا در اين مطالعه چگونگي تاثير بيمه بر کارايي توليد بهره برداران كشاورزي و گرايش به مخاطره آنها ارزيابي شده است. افزون بر آن با تعيين تابع تقاضاي بيمه بهره برداران عوامل موثر بر آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. وجود مسايلي از جمله ريسک سيستمي، انتخاب معکوس يا زيان آور و مخاطرات اخلاقي ميتواند موجب کارايي نامناسب نظام بيمه گردد. از اين رو، وجود اين پديده ها نيز در اين مطالعه بررسي شده است. داده هاي مورد نياز با استفاده از اطلاعات مقطعي بهره برداران سيب زميني کار شهرستان اقليد در استان فارس با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي و از طريق مصاحبه با سيب زميني کاران بيمه شده و بيمه نشده، در سال زراعي ۸۹-۱۳۸۸ جمع آوري گرديده است. تعداد بهره برداران وارد شده در جمعيت نمونه اين مطالعه به ترتيب شامل ۸۷ و ۹۰ سيب زميني کار بيمه شده و بيمه نشده بود. کارايي بهره برداران در استفاده از نهاده ها با استفاده از تابع مرزي تصادفي پس از تعيين فرم مناسب تابع توليد تخمين زده شد. روحيه كشاورزان در برخورد با مخاطرات و عوامل موثر بر تقاضاي بيمه بهره برداران، به ترتيب با استفاده از “روش معادل قطعي محتمل برابر” و “روش گودوين” برآورد شد و مورد تحليل قرار گرفت. وجود ريسک سيستمي، انتخاب معکوس يا زيان آور و مخاطرات اخلاقي به ترتيب با استفاده از روش هاي ميراندا و گلابر (۱۹۹۷) و کويگين و همکاران (۱۹۹۳) بررسي شد. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه بيمه بر كارايي فني سيب زميني کاران اثر مثبت معني دار ندارد. با اين حال محاسبه و مقايسه ضرايب ريسك گريزي بهره برداران عضو نمونه نشان داد كه بيمه محصولات كشاورزي بر نحوه نگرش زارعين نسبت به مخاطرات تاثير مثبت گذاشته و در كاهش سطح ريسك گريزي موثر بوده است. بررسي امکان وجود مسايل مختلف در عملکرد نظام بيمه نمايانگر احتمال وجود ريسک سيستمي ضعيف و همچنين مخاطرات اخلاقي و انتخاب زيان آور بود. تخمين تابع تقاضا نشان دهنده تاثير مثبت ويژگيهاي شخصي و مديريتي بيمه گذار از جمله درجه ريسك گريزي، تحصيلات، تجربه، سن بهره بردار و همچنين مالكيت مزرعه بر تقاضاي بيمه مي باشد.