مقاله بررسي اثرات بيمه محصولات کشاورزي در کاهش ريسک و نابرابري درآمدي بهره برداران: مطالعه موردي در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات بيمه محصولات کشاورزي در کاهش ريسک و نابرابري درآمدي بهره برداران: مطالعه موردي در استان فارس
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمه محصولات کشاورزي
مقاله ريسک گريزي
مقاله نابرابري درآمد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تركماني جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله کارايي نظام کنوني بيمه کشاورزي در کاهش ريسک گريزي، نا برابري درآمدي کشاورزان و عامل هاي موثر بر پذيرش بيمه محصولات کشاورزي و بر گرايش بهره برداران به مخاطره بررسي شده است. داده هاي مورد نياز اين مطالعه از پرسشنامه هاي ۱۷۰ بهره بردار گندمکار بيمه شده و بيمه نشده شهرستان فسا، که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده، انتخاب شده بودند، استخراج گرديد. روحيه کشاورزان در برخورد با مخاطرات و تاثير بيمه بر ايجاد برابري درآمدي در گروههاي بيمه شده و بيمه نشده، به ترتيب، با استفاده از روش معادل قطعي محتمل برابر و تعيين “ضريب جيني” مشخص گرديد. افزون بر آن، تابع تقاضاي بيمه بهره برداران با استفاده از “روش گودوين” برآورد شد و عامل هاي موثر بر آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
برآورد درجه ريسک گريزي بهره برداران عضو نمونه مورد مطالعه نشان داد که بيمه بر چگونگي نگرش کشاورزان به مخاطره تاثير گذاشته و موجب کاهش سطح ريسک گريزي آنها شده است. افزون بر آن، محاسبه و مقايسه ضرايب جيني نمايانگر تاثير مثبت بيمه محصولات کشاورزي بر کاهش نابرابري بهره برداران کشاورزي است. تخمين تابع تقاضا نشان داد که سطح زيرکشت گندم، نسبت غرامت به حق بيمه، درجه ريسک گريزي، تحصيلات، تجربه، سن و مالکيت مزرعه بر تقاضاي بيمه تاثير مثبت دارد. در نهايت، بررسي عامل هاي موثر بر گرايش بهره برداران به مخاطره در نمونه مورد مطالعه نشان داد که کار تمام وقت افراد خانوار، روش آبياري مورد استفاده، بيمه محصولات کشاورزي، اعتبارات و مالکيت زمين بر گرايش آنان به مخاطره تاثير مثبت دارد.