مقاله بررسي اثرات تاريخ هاي کاشت و تيمارهاي آبياري بر شاخص هاي فيزيولوژيک دو رقم گلرنگ بهاره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۲۳۹ تا ۲۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات تاريخ هاي کاشت و تيمارهاي آبياري بر شاخص هاي فيزيولوژيک دو رقم گلرنگ بهاره
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلرنگ
مقاله شاخص هاي فيزيولوژيک
مقاله عملکرد
مقاله تاريخ کاشت
مقاله آبياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مامقاني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مسگرباشي موسي
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: منتصري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تاريخ کاشت وآبياري بر مهمترين خصوصيات فيزيولوژيکي موثر بر عملکرد دانه دو رقم گلرنگ آزمايشي در بهار و تابستان ۱۳۸۱ در قالب طرح کرت هاي دوبار خردشده با پايه بلوک هاي کامل تصادفي درچهارتکرار درمنطقه شازند استان مرکزي اجرا گرديد. سه تاريخ کاشت اول، يازدهم و بيست و يکم خرداد ماه به عنوان فاکتور اصلي، دو تيمار آبياري به عنوان فاکتور فرعي و دو رقم اراک – ۲۸۱۱ و محلي اصفهان به عنوان فاکتورهاي فرعي – فرعي مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که با تاخيردر کاشت وکاهش آبياري شاخص هاي فيزيولوژيک همچون شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبي و نسبت سطح برگ کاهش يافته و باعث کاهش عملکرد شدند. شاخص هاي فيزيولوژيک همچون سرعت جذب خالص و نسبت وزن برگ تحت تاثير هيچ کدام از تيمارها قرار نگرفتند. دو رقم مورد مطالعه در هيچ کدام از موارد اختلاف آماري معني داري نشان ندادند. اين امر را مي توان به يکسان بودن دوره رشد آنها نسبت داد. حداکثر شاخص سطح برگ در تاريخ کاشت اول و آبياري بيشتر به ميزان ۴٫۷۵ و حداکثر  LAIدر تاريخ کاشت سوم و آبياري کمتر به ميزان ۳٫۸۹ به دست آمد. اين مقاديردر حدود ۱۳۴۰ درجه روز رشد پس از کاشت و در مرحله ۵۰ درصد گلدهي به دست آمدند. بالاترين سرعت رشد محصول در محدوده ۱۵۰۰ – ۱۴۰۰ درجه روز رشد و به هنگام کاهش LAI به دست آمد. سرعت رشد نسبي ارقام با گذشت زمان سير نزولي داشت. سرعت جذب خالص، نسبت سطح برگ ونسبت وزن برگ نيز با گذشت زمان روند نزولي نشان دادند.