مقاله بررسي اثرات تاريخ کاشت روي برخي از شاخص هاي رشد و عملکرد دانه دو رقم آفتاب گردان روغني در منطقه دامغان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات تاريخ کاشت روي برخي از شاخص هاي رشد و عملکرد دانه دو رقم آفتاب گردان روغني در منطقه دامغان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتاب گردان روغني
مقاله تاريخ کاشت
مقاله شاخص هاي رشد
مقاله عملكرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دماوندي علي
جناب آقای / سرکار خانم: لطيفي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمايـشي به صـورت فاکتوريل در قالب طرح بـلوك هاي کامل تصادفي در ۴ تکرار در سال زراعي ۱۳۸۱ در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان به منظور ارزيابي بررسي اثرات تاريخ کاشت روي برخي از شاخص هاي رشد و عملکرد دانه دو رقم آفتاب گردان روغني در منطقه دامغان، انجام شد. نتايج نشان دادند که روند تغييرات تجمع ماده خشک کل، شاخص سطح برگ، ميزان رشد نسبي و ميزان جذب خالص در هر دو رقم در تاريخ هاي کاشت مختلف مشابه بود. رقم رکورد در کليه تاريخ هاي کاشت بيشترين تجمع ماده خشک ۱۲۵۸ (گرم) و بيشترين شاخص سطح برگ  (LAI=4.67)را داشتند. افزايش تجمع ماده خشک کل پس از ۶۰۰ درجه ـ روز رشد سرعت گرفت و در حدود ۱۷۰۰ درجه ـ روز رشد به حداکثر رسيد. حداکثر و حداقل تجمع ماده خشک کل و شاخص سطح برگ در هر دو رقم به ترتيب در تاريخ هاي کاشت ۱۷ ارديبهشت و ۱۲ خرداد حاصل گرديد. هر دو رقم در تاريخ هاي کاشت ۱۷ و ۳۱ ارديبهشت داراي حداکثر و در تاريخ هاي کاشت ۴ ارديبهشت و ۱۲ خرداد داراي حداقل سرعت رشد محصول بودند و تا حدود ۸۰۰ درجه ـ روز رشد تفاوتي در سرعت رشد محصول مشاهده نشد. اما سير نزولي منحني سرعت رشد محصول در رقم زاريا زودتر آغاز شد. ميزان رشد نسبي هر دو رقم درحدود ۱۴۰۰ درجه ـ روز رشد به صفر رسيد. حداکثر ميزان رشد نسبي ارقام درتاريخ هاي کاشت ۱۷ ارديبهشت و حداقل آن در تاريخ هاي کاشت ۴ ارديبهشت و ۱۲ خرداد به دست آمد. ميزان جذب خالص تاحدود ۶۰۰ درجه ـ روز رشد اندکي روند افزايشي داشت و در حدود ۱۲۰۰ درجه ـ روز رشد به صفر رسيد. دراين آزمايش بيشترين عملكرد دانه مربوط به تاريخ كاشت ۱۷ ارديبهشت و كمترين آن مربوط به تاريخ كاشت ۱۲ خرداد و به ترتيب ۴۲۳۷٫۹ و ۳۴۹۰٫۵ کيلوگرم در هکتار بود و عملکرد دانه در رقم رکورد نسبت به رقم زاريا ۱۴٫۸ درصد افزايش نشان داد. همبستگي مثبت معني داري بين عملکرد دانه با شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول وجود داشت. با توجه به شرايط اين آزمايش و نتايج حاصله، به نظر مي رسد که رقم رکورد به دليل داشتن ماده خشک کل، شاخص سطح برگ و عملکرد دانه بالاتر براي کشت در تاريخ هاي کاشت ۱۷ و ۳۱ ارديبهشت ماه مناسب تر و قابل توصيه مي باشد.