مقاله بررسي اثرات تاريخ کشت، زمان و روش هاي کنترل علف هاي هرز بر تراکم و زيست توده علفهاي هرز در زيره سبز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۱۲۰ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات تاريخ کشت، زمان و روش هاي کنترل علف هاي هرز بر تراکم و زيست توده علفهاي هرز در زيره سبز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل زراعي
مقاله Cuminum cyminum
مقاله شعله افکن
مقاله زمان کنترل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: كوچكي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي قربانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عاقل حسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدآبادي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تاريخ کاشت، زمان کنترل و روش کنترل علف هاي هرز بر جمعيت و بيوماس علفهاي هرز در زيره سبز، دو آزمايش در سالهاي زراعي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي مشهد به صورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ٣ تکرار انجام گرفت. تيمار هاي آزمايش شامل تاريخ کاشت (۲٠ آذر، ٣٠ دي، ۱۰ اسفند)، زمان کنترل علف هاي هرز (مراحل ظهور برگ واقعي، شاخه دهي و شروع تشکيل چتر) و روش هاي کنترل (وجين دستي، استفاده از شعله افکن و شاهد) بودند. نتايج اين آزمايشات نشان داد که روش هاي مختلف کنترل، زمان کنترل علفهاي هرز و تاريخ کاشت اثرات معني داري بر تراکم و بيوماس علفهاي هرز داشته اند. بيشترين ميانگين تراکم و بيوماس علفهاي هرز در تاريخ کاشت ۱۰ اسفند و کنترل در زمان ظهور برگ واقعي و استفاده از روش شعله افکن بدست آمد. زمان تشکيل چتر زيره سبز بهترين مرحله براي کنترل علفهاي هرز اين گياه بوده است. استفاده از شعله افکن رشد علف هاي هرز را در ابتداي دوره رشد کاهش داده اما روش وجين دستي موجب کاهش معني داري در تراکم و وزن خشک علف هاي هرز در مراحل انتهاي رشد زيره سبز گرديده است. اولين تاريخ کاشت کمترين ميانگين بيوماس علف هرز و بيشترين عملکرد دانه زيره سبز را نسبت به تاريخ کاشت هاي بعدي موجب گرديده است. تيمار وجين دستي علارغم اينکه ميانگين تراکم و وزن خشک علف هاي هرز کمتري نسبت به روش شعله افکن داشته است اما عملکرد زيره سبز کمتري را نسبت به روش شعله افکن به همراه داشته است.