مقاله بررسي اثرات تراكم بوته و برگ زني در مراحل مختلف نمو بر عملكرد و اجزاي عملكرد آفتابگردان آجيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۴۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات تراكم بوته و برگ زني در مراحل مختلف نمو بر عملكرد و اجزاي عملكرد آفتابگردان آجيلي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم بوته
مقاله برگ زني
مقاله عملکرد
مقاله آفتابگردان
مقاله وزن هزار دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشدي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضادوست ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي محله جواد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حسني اصل نواب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه اثرات تراكم بوته و حذف برگ ها در مراحل مختلف نمو، بر عملكرد و اجزاي عملكرد آفتابگردان آجيلي (رقم بومي) تحقيقي دو ساله به صورت اسپليت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در ۳ تكرار انجام گرفت. اين آزمايش طي دو سال متوالي در مزرعه ايستگاه تحقيقات جهاد كشاورزي شهرستان خوي به مورد اجرا گذاشته شد. تراكم بوته با سه سطح ۳۰، ۴۰ و ۵۰  هزار بوته در هكتار به عنوان فاكتور اصلي و درصد برگ زني با مقادير صفر (شاهد)، ۳۳، ۶۶ و ۱۰۰ درصد و مراحل حذف برگ ها در زمان باز شدن طبق و گرده افشاني به عنوان سطوح فاكتورهاي فرعي (درصد برگ زني و مرحله نمو حذف برگ ها) انتخاب شدند. نتايج تجزيه واريانس مركب نشان داد كه اثر تراكم بوته بر ارتفاع و قطر ساقه، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه و عملكرد دانه معني دار بود. تراكم ۵۰ هزار بوته در هكتار حداکثر عملکرد دانه را با شاخص سطح برگ مطلوب و تعداد طبق كافي در واحد سطح توليد نمود، ولي حداقل تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه را نشان داد. با افزايش درصد حذف برگ ها، از تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملكرد دانه و شاخص برداشت كاسته شد. حذف برگ ها در مرحله گرده افشاني تاثير منفي شديدي بر وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق، عملكرد دانه و شاخص برداشت نسبت به حذف آن ها در مرحله باز شدن طبق داشت. نتايج دو ساله تحقيق نشان داد كه زراعت آفتابگردان آجيلي با تراكم ۵۰ هزار بوته در هكتار با حفظ كامل برگ ها روي بوته و دوام سطح برگ بالا مي تواند عملكرد اقتصادي قابل قبولي عايد زارعين منطقه خوي نمايد و حذف برگ ها در مراحل مختلف نمو حتي با درصدهاي پايين قابل توصيه نمي باشد.