مقاله بررسي اثرات تراكم کشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام برنج (.Oryza sativa L) در شرايط اقليمي غرب گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات تراكم کشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام برنج (.Oryza sativa L) در شرايط اقليمي غرب گيلان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام برنج
مقاله تعداد نشاء در هر كپه
مقاله عملکرد
مقاله اجزاي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدزاده فرزين
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ملازم داور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظورتعيين مناسب ترين تراكم كشت بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام برنج، آزمايشي به‏صورت فاكتوريل با دو عامل تراكم كشت در پنج سطح (۱، ۳، ۵، ۷ و ۹ نشاء در هر كپه) و پنج رقم برنج (هاشمي، درفك، لاين ۳۳۸، ندا و سپيدرود)، در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در ۳ تكرار در سال زراعي ۱۳۸۷در آستارا انجام گرفت. صفات ارتفاع بوته، طول پانيکول، وزن هزاردانه، تعداد پنجه در بوته، تعداد دانه در هر پانيکول، تعداد دانه پوك در هر پانيکول، تعداد دانه پر در هر پانيکول، عملكرد شلتوك هر کپه، بيوماس هر کپه، شاخص برداشت، بيوماس کل کرت، عملكرد شلتوك در واحد كرت و هكتار مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که بين ارقام مورد مطالعه از لحاظ صفات ارتفاع بوته، طول پانيکول، تعداد پنجه در بوته، تعداد دانه در پانيکول، تعداد دانه پر و پوک در پانيکول، بيوماس کپه، بيوماس کرت، عملکرد شلتوک كرت و هکتار و بين تراکم هاي مورد مطالعه از لحاظ صفات طول پانيکول، تعداد پنجه در بوته، تعداد دانه در پانيکول، تعداد دانه پر در پانيکول، شاخص برداشت، بيوماس کل کرت، عملکرد شلتوک کرت و هکتار اختلاف معني داري وجود دارد. اثر متقابل واريته در تراکم براي صفات طول پانيکول، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، بيوماس کل کرت، عملکرد شلتوک کرت و هکتار معني دار بود. بيشترين عملکرد مربوط به تراکم سه نشاء در هر کپه (۴۸۰۹ كيلوگرم در هكتار) بود. از نظر عملکرد، به غير از لاين ۳۳۸ كه كمترين عملكرد (۲۸۵۹ كيلوگرم در هكتار) را داشت، بين ساير ارقام (با عملكردي بين ۳۹۶۲ الي ۴۷۱۴ كيلوگرم در هكتار) اختلاف معني داري مشاهده نگرديد. رقم سپيدرود با تراکم نه نشاء و يک نشاء در هر کپه به ترتيب (۶۲۶۶٫۶۰۰ و ۱۳۷۲٫۲۰۰ کيلوگرم) بيشترين و کمترين عملكرد را داشت. در بين ارقام مورد مطالعه، تراکم کشت يک نشاء در هر کپه براي رقم ندا و نه نشاء در هر کپه براي رقم سپيدرود قابل توصيه بود.