مقاله بررسي اثرات تراكم گله بر عملكرد، برخي از متابوليت هاي خون و شاخص هاي لاشه جوجه هاي گوشتي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات تراكم گله بر عملكرد، برخي از متابوليت هاي خون و شاخص هاي لاشه جوجه هاي گوشتي نر
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراكم گله
مقاله عملكرد
مقاله متابوليت هاي خون
مقاله جوجه گوشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن آبادي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: پوررابري محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش به منظور بررسي اثر تراكم گله بر عملكرد و برخي از متابوليت هاي خون جوجه هاي گوشتي اجرا شد. در اين تحقيق، ۵۸۰ قطعه جوجه خروس گوشتي يك روزه از سويه آربور اكرز مورد استفاده قرار گرفت. آزمايش از سن ۷ تا ۴۲ روزگي با چهار تراكم ۱۰ (شاهد)، ۱۳، ۱۶ و ۱۹ قطعه پرنده در هر مترمربع جايگاه بستري (۵/۱×۵/۱ متر) در ۵ تكرار در قالب طرح كاملا تصادفي اجرا شد. همه تيمارها جيره غذايي كاملا يكسان دريافت كردند. در اين آزمايش وزن زنده بدن، افزايش وزن روزانه، خوراك مصرفي روزانه، ضريب تبديل خوراك به صورت هفتگي اندازه گيري شد. هزينه توليد هر كيلوگرم وزن زنده، درصد اجزاي لاشه نسبت به وزن زنده، درصد خاكستر استخوان انگشت پا در سن ۴۲ روزگي و برخي از متابوليت هاي سرم خون در ۴۱ روزگي نيز اندازه گيري شد. نتايج اين آزمايش نشان داد كه افزايش تراكم گله به ۱۶ قطعه جوجه در هر مترمربع و بيشتر از آن باعث كاهش معني دار مصرف خوراك و افزايش وزن بدن در سنين ۴۲-۲۱ و ۴۲-۷ روزگي شده و باعث كاهش معني دار ميانگين وزن بدن در سن ۴۲ روزگي مي شود؛ اما وزن زنده توليدي در هر مترمربع از مساحت سالن افزايش مي يابد (۰۵/۰>P). تراكم گله تاثير معني داري بر ضريب تبديل خوراك و غلظت كلسترول، كورتيزول وT4  سرم خون در بين تيمارهاي مختلف نداشت (۰۵/۰<P). تراكم ۱۹ جوجه در هر متر مربع باعث كاهش معني دار (۰۵/۰>P) غلظت T3 سرم خون نسبت به تيمار شاهد شد. تراكم جوجه ها تاثير معني داري بر درصد وزني كل لاشه و اجزاي آن از جمله محصول سينه نسبت به وزن زنده بدن نداشت (۰۵/۰<P). با توجه به مقدار توليد وزن زنده در هر متر مربع، كمترين هزينه به ازاي توليد هر كيلوگرم وزن زنده به ترتيب مربوط به تراكم هاي ۱۹، ۱۶، ۱۳ و ۱۰ قطعه پرنده در هر متر مربع بود. بنابراين با توجه به نتايج اين آزمايش، افزايش تراكم جوجه هاي گوشتي به ۱۹ پرنده در هر متر مربع باعث افزايش بهره وري از فضاي سالن پرورش بدون تاثير منفي بر شاخص هاي لاشه مي شود.