مقاله بررسي اثرات تعاوني هاي توليد کشاورزي در استان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۵۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات تعاوني هاي توليد کشاورزي در استان همدان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاوني هاي توليد کشاورزي
مقاله نظام بهره برداري
مقاله ارزيابي
مقاله استان همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعدي حشمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مطالعه که به صورت پيمايشي انجام شده، ارزيابي اثرات تعاوني هاي توليد کشاورزي در استان همدان است. در حال حاضر حدود ۱۰۵۰ تعاوني توليد کشاورزي در کشور فعاليت دارند که ۳۲ مورد آن در استان همدان تشکيل شده اند. جامعه آماري تحقيق عبارتند از مجموعه کشاورزاني که در سطح استان عضو تعاوني هاي توليد کشاورزي هستند. از اين تعداد ۱۴۸ نفر از طريق نمونه گيري طبقه اي به صورت تصادفي انتخاب شده اند. پرسشنامه مهمترين ابزار جمع آوري اطلاعات در تحقيق حاضر است. در کنار پرسشنامه از ابزار مصاحبه، مشاهده و مطالعات اسنادي نيز استفاده شده است. دقت شاخص ها و گويه ها در پرسشنامه يا روايي صوري توسط متخصصان فن مورد تاييد قرار گرفته است. براي بررسي پايايي ابزار تحقيق پرسشنامه در اختيار تعدادي از کشاورزان قرار گرفت و نتايج آن بررسي و آلفاي کرونباخ آن محاسبه گرديد و رقم ۷۹ درصد به دست آمده که رقم قابل قبولي است. نتايح تحقيق نشان مي دهد، علي رغم نياز زياد کشاورزان به خدمات مختلف تعاوني هاي توليد (ميانگين رتبه اي نياز ۲٫۵ از ۳)، اين واحدها عملکرد مناسبي در رفع نياز کشاورزان ندارند (ميانگين رتبه اي ۰٫۸۹ از ۳). هم چنين، بر اساس نتايج بيشترين عملکرد تعاوني ها در حوزه خدمات است. حال آن که بيشترين نياز مردم در حوزه فعاليت هاي آموزشي و ترويجي است. نتايج آزمون ويلکاکسون نشان داد در هيچ موردي بين نياز زارعان و عملکرد تعاوني رابطه معني دار وجود ندارد. در ادامه پيشنهاد شده است با توجه به جايگاه تعاون در نظام جمهوري اسلامي بايد فرايند شکل گيري و توسعه تعاوني هاي توليد کشاورزي مورد بازنگري قرار گيرند.