مقاله بررسي اثرات تعديل کنندگي کاربرد خاکي و محلول پاشي کلريد پتاسيم و کلريد کلسيم بر صفات مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي گياه سورگوم ( Sorghum bicolor L.) در شرايط تنش شوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۳۸۵ تا ۳۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات تعديل کنندگي کاربرد خاکي و محلول پاشي کلريد پتاسيم و کلريد کلسيم بر صفات مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي گياه سورگوم ( Sorghum bicolor L.) در شرايط تنش شوري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوري
مقاله کلسيم
مقاله پتاسيم
مقاله نحوه خاکي و محلول پاشي
مقاله سورگوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي لطف آبادي سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: كافي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات تعديل کنندگي کاربرد خاکي و محلول پاشي کلريد پتاسيم و کلريد کلسيم بر صفات مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي گياه سورگوم ( Sorghum bicolor L.) در شرايط تنش شوري، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب کرت هاي خرد شده در سال زراعي ۸۶-۱۳۸۷ در مزرعه تحقيقات شوري قطب علمي گياهان ويژه دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل دو سطح شوري آب آبياري (۵ و۱۰ دسي زيمنس بر متر)، دو نحوه مصرف عناصر (محلول پاشي برگي و اعمال از طريق خاک) و چهار سطح عناصر کلسيم و پتاسيم (شاهد يا عدم مصرف، کلريدکلسيم با غلظت ۲۰ ميلي مولار، کلريد پتاسيم با غلظت ۲۰ ميلي مولار و کلريد کلسيم+ کلريد پتاسيم با غلظت ۲۰ ميلي مولار) در سه تکرار بودند. صفات ارتفاع بوته، وزن خشک برگ، ساقه و کل گياه و قطر ساقه در چهار مرحله اندازه گيري شدند. شاخص هاي کلروفيل، محتوي آب نسبي برگ۴(RWC)، شاخص سطح برگ۵ (LAI)نيز در سه مرحله پنجه زني، ساقه دهي و خوشه دهي محاسبه شدند. نتايج تجزيه هاي آماري نشان داد شوري موجب کاهش ارتفاع و قطر ساقه شده ولي بر وزن ماده خشک گياه و تعداد برگ اثر معني داري نداشت. شوري موجب کاهش RWC در هر سه مرحله و کلروفيل در مرحله خوشه دهي گرديد، ولي بر وزن خشک و LAI در هيچ يک از مراحل رشدي تاثيري نداشت. مصرف کلسيم و پتاسيم همچنين موجب افزايش معني دار RWC ، LAI، کلروفيل و به خصوص وزن خشک در هر سه مرحله گرديد. به طور کلي، استفاده از کلسيم و پتاسيم موجب بهبود قابل توجه صفات رشدي سورگوم نسبت به عدم مصرف آن ها در شرايط شوري مي شود. بنابراين با توجه به مسایل اقتصادي و هزينه کمتر مصرف خاکي پتاسيم، استفاده از آن در شرايط شوري در اين گياه توصيه مي شود.