مقاله بررسي اثرات تلقيح توام بذر ارقام لوبيا قرمز با باكتري هاي ريزوبيوم و افزايش دهنده رشد (PGPR) بر عملكرد و اجزاي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش در علوم زراعي از صفحه ۳۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات تلقيح توام بذر ارقام لوبيا قرمز با باكتري هاي ريزوبيوم و افزايش دهنده رشد (PGPR) بر عملكرد و اجزاي آن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باكتري هاي افزاينده رشد گياه
مقاله تلقيح توام بذر
مقاله سويه هاي Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli و عملكرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يادگاري مهراب
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي رحماني هادي
جناب آقای / سرکار خانم: آيينه بند امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظـور تعيين اثــرات تلقيح توام بذر ارقام لـوبيا قرمـز با سويه هاي مختلف باكتــري Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli و باكتري هاي افزاينده رشد بر عملكرد و تعيين بهترين تلفيق باكتري- رقم، آزمايشي به صورت كرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در بهار و تابستان سال هاي زراعي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در مزرعه آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد انجام شد. فاكتورهاي آزمايشي تلقيح توام بذر با دو سويه باكتري ريزوبيوم و دو سويه باكتري افزاينده رشد شامل Rb-133، Rb-136،Azospirillum+ Rb-133 ، Rb-136+Azospirillum ، Rb-133+Pseudomonas ، Pseudomonas + Rb-136 ويك تيمار بدون تلقيح و بدون كود (شاهد) و يك تيمار كودي (۴۶ كيلوگرم در هكتار نيتروژن) در كرت هاي اصلي و سه رقم لوبيا قرمز به نام هاي اختر، گلي و صياد در كرت هاي فرعي قرار گرفتند. نتايج وجود اختلاف معني دار بين كرت هاي اصلي در خصوص صفات تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه و عملكرد دانه را نشان داد. ارقام تلقيح شده توام با باكتري پسودوموناس بيشترين و تيمارهاي شاهد (بدون تلقيح و بدون كوددهي) كمترين ميزان عملكرد را داشتند. اثرات متقابل بين ارقام و عوامل تغذيه، بر عملكرد دانه در سال اول معني دار نبود، اما در سال دوم و نيز در تجزيه مركب دو ساله، اختلاف معني دار وجود داشت. بيشترين و كمترين عملكرد دانه به ترتيب در تيمار تلقيح بذر رقم اختر با سويه باكتري ريزوبيوم Rb-133 و  Pseudomonasو در ارقام گلي و صياد شاهد به دست آمد.