مقاله بررسي اثرات تلقيح ميکوريزا در سطوح مختلف آبياري و نيتروژن بر خصوصيات مورفولوژيک و فيزيولوژيک ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۳۰۹ تا ۳۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات تلقيح ميکوريزا در سطوح مختلف آبياري و نيتروژن بر خصوصيات مورفولوژيک و فيزيولوژيک ذرت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله ذرت
مقاله ميکوريزا
مقاله نيتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده اميد
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي هروان اسلام
جناب آقای / سرکار خانم: ناديان حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: عامريان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات تلقيح قارچ ميکوريزا در سطوح مختلف آبياري و نيتروژن بر بعضي خصوصيات فيزيولوژيک و مورفولوژيک ذرت رقم سينگل کراس ۷۰۴ آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در سال زراعي ۱۳۸۴ انجام شد. آزمايشها در ايستگاه پژوهشي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزآباد انجام گرفت. نتايج نشان داد که اثرات ساده نيتروژن، ميکوريزا، سطوح آبياري و اثرات متقابل ميکوريزا و سطوح آبياري و نيتروژن بر ارتفاع گياه، ماده خشک اندام هوايي، ماده خشک ريشه، سطح برگ و طول ريشه معني دار بودند. افزايش مصرف کود نيتروژن منجر به افزايش ماده خشک اندام هوايي و طول ريشه در گياه ذرت شد. اين در حالي بود که ماده خشک ريشه با مصرف بيشتر نيتروژن کاهش يافت. نسبت ريشه به اندام هوايي، طول ريشه و درصد ريشه کلني ذرت تحت تاثير سطوح مختلف آبياري قرار گرفت، طوري که با افزايش شدت تنش خشکي طول ريشه و درصد ريشه کلني شده کاهش يافت و در مقابل نسبت ريشه به اندام هوايي افزايش يافت. به طور کلي نتيجه پاسخ رشد ميکوريزايي به افزايش شدت تنش خشکي مثبت بوده و نسبت ريشه به اندام هوايي در تيمار ميکوريزا نسبت به شاهد تحت تنش خشکي بيشتر بود.