مقاله بررسي اثرات تمرينات هوازي بر ميزان سلامت روان زنان شهر اروميه در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۴۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات تمرينات هوازي بر ميزان سلامت روان زنان شهر اروميه در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرينات هوازي
مقاله زنان
مقاله سلامت رواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياوريان رويا
جناب آقای / سرکار خانم: نيك اختر مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: در دنياي امروز مسووليت هاي زنان در جامعه افزايش يافته است زنان علاوه بر انجام فعاليت هاي مربوط به خانه داري و تربيت فرزند، به مانند مردان در خارج از منزل نيز کار مي کنند. سلامت روان زنان مي تواند در انجام اين مسووليت ها تاثير بگذارد بنابراين روش هاي ارتقا سلامت رواني مي توانند مفيد باشند در اين پژوهش به بررسي اثرات تمرينات هوازي بر ميزان سلامت روان پرداخته شده است.
مواد و روش کار: براي انجام اين پژوهش در ابتدا ۳۶ زن ۴۵-۴۰ ساله پرسش نامه سلامت عمومي را تکميل کردند و سپس در دو گروه آزمايشي و کنترل قرار گرفتند. آزمودني هاي گروه آزمايش تمرينات هوازي را به مدت ۱۰ هفته انجام دادند در پايان هر دو گروه پرسش نامه سلامت عمومي را دوباره تکميل کردند.
يافته ها: نتايج نشان داد که ميزان سلامت رواني زنان گروه آزمايشي به طور معني داري بهبود يافته است. گزارش هاي ارايه شده توسط اين زنان نيز نتايج کمي را تاييد مي کرد.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به اثرات مثبت تمرينات هوازي در ميزان سلامت روان توصيه مي شود که اين تمرينات در برنامه زندگي زنان گنجانده شود.