مقاله بررسي اثرات تنش آبي و مقادير مختلف كود نيتروژن بر عملكرد و كارآيي مصرف آب در چغندرقند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE) از صفحه ۱۶۴ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات تنش آبي و مقادير مختلف كود نيتروژن بر عملكرد و كارآيي مصرف آب در چغندرقند
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندرقند
مقاله تنش آبي
مقاله نيتروژن
مقاله كارآيي مصرف آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جليني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذره پرور هما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اجراي اين تحقيق بررسي اثر تنش آبي و مقادير مختلف كود ازت روي عملكرد و كارايي مصرف آب چغندر قند بود. آزمايش در قالب بلوك هاي كامل تصادفي و به صورت كرت هاي يك بار خرد شده در چهار تكرار در سال ۱۳۸۵ در مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي پياده شد. فاكتورهاي طرح شامل آبياري در سه سطح؛ بدون تنش آبي، تنش آبي ابتدايي (اول فصل) و تنش آبي مداوم در كرت هاي اصلي و مقادير مختلف كود ازت در چهار سطح؛ شاهد( بدون كود)، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ كيلوگرم ازت خالص در هكتار در كرت هاي فرعي بود. نتايج آناليز آماري عملكرد غده نشان داد كه بين سطوح آبياري و ازت از نظر آماري اختلاف معني دار وجود دارد. عملكرد در سطوح بدون تنش آبي، تنش آبي ابتدايي و تنش مداوم به ترتيب برابر با ۵/۶۲، ۵/۵۸ و ۶/۴۷ تن در هكتار بدست آمد كه از نظر آماري تفاوتي بين دو سطح بدون تنش و تنش ابتدايي وجود نداشت. ميزان عملكرد در سطوح ازت (صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ كيلوگرم در هكتار) به ترتيب برابر با ۴/۵۰، ۹/۵۲، ۷/۶۰ و ۵/۶۱ تن در هكتار بود كه بين سطوح ازت ۵۰ و ۱۰۰ كيلوگرم اختلاف معني داري از نظر عملكرد غده وجود نداشت. از نظر كارايي مصرف آب نيز فقط اثر تيمار آبياري معني دار بود. سطح تنش آبي مداوم با ميزان کارايي ۸۶۳/۰ كيلوگرم شكر به ازاي يک مترمکعب آب بيشترين مقدار را دارا بود و بعد از آن سطوح تنش آبي ابتدايي و بدون تنش آبي به ترتيب با کارايي 675/0 544/0 كيلوگرم بر مترمکعب قرار گرفتند.