مقاله بررسي اثرات تنش خشكي بر روند تغييرات عناصر كم مصرف (B, Zn, S) در برگ ژنوتيپ هاي كلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در كشاورزي پويا از صفحه ۸۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات تنش خشكي بر روند تغييرات عناصر كم مصرف (B, Zn, S) در برگ ژنوتيپ هاي كلزا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلزا
مقاله تنش خشکي
مقاله رقم
مقاله عناصرکم مصرف
مقاله عملكرد دانه
مقاله درصد روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خلعتبري منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات سطوح مختلف آبياري بر اساس صفر، ۲۵، ۵۰، ۷۵ درصد ظرفيت مزرعه (F.C) بر ميزان تغييرات عناصر غذايي كم مصرف (S, ZN, B) در ۵ رقم و لاين كلزا (Mohican Symbol, PF7045 -01 , Syn-1 , Hyola-42)، آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده با كمك طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار در سال زراعي ۸۳-۱۳۸۱ در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي ورامين اجرا شد. بر اساس نتايج تجزيه واريانس، اختلاف عناصر در سطوح مختلف آبياري و اثر متقابل اين دو عامل، در سطح ۱ درصد معني دار بود، در بين ارقام. تنها عنصر گوگرد، اختلاف معني دار داشت. رقم Hyola-42 وMohican به ترتيب با متوسط ۰٫۱۹۴ و ۰٫۱۰۳ درصد در ماده خشک برگ، اولين و آخرين كلاس آماري را به خود اختصاص دادند. ارقام از نظر مقدار درصد B, Zn در ماده خشك برگ، داراي اختلاف معني داري نبودند. ولي سطوح مختلف آبياري، اثرات معني داري بر مقدار درصد دو عنصر در ماده خشک برگ داشت. با افزايش شدت تنش خشكي از ۷۵ درصد به صفر درصد، ظرفيت مزرعه ميزان عناصر كاهش يافتند. گوگرد از متوسط ۰٫۱۹۸ به ۰٫۱۰۱ درصد در ماده خشک برگ و روي از متوسط ۲۹٫۶ به ۱۵٫۲ ميلي گرم بر كيلو گرم در ماده خشك برگ رسيد. هر چند ميزان بور نيز كاهش يافت، اما اين کاهش از نظر آماري معني دار نبود. عملكرد نيز تحت تاثير ژنوتيپ و سطوح تنش خشکي قرار گرفت. با افزايش شدت تنش از ۷۵ به صفر درصد، ظرفيت مزرعه از متوسط ۳۳۴۰ کيلوگرم در هکتار به ۱۷۸۸ کيلوگرم در هکتار کاهش يافت. در ميان ژنوتيپ ها، Hyola-42 و Symbol به ترتيب با متوسط ۳۳۷۷٫۵ کيلوگرم در هکتار و ۱۹۴۷ کيلوگرم در هکتار، بالاترين و كم ترين عملکرد را به خود اختصاص دادند. درصد روغن دانه، تحت تاثير ژنوتيپ ها قرار نگرفت، ولي با افزايش شدت تنش خشکي، ميزان آن كاهش نشان داد و از متوسط ۴۳٫۱ درصد، در تيمار آبياري ۷۵ درصد ظرفيت مزرعه، به ۴۰٫۲ درصد در تيمار آبياري صفر و ۲۵ درصد ظرفيت مزرعه رسيد. عملكرد روغن نيز تحت تاثير اثرات ساده و متقابل ژنوتيپ و سطوح آبياري قرا ر گرفت و با افزايش تنش خشکي، ميزان آن در تيمار ۷۵ درصد ظرفيت مزرعه، از متوسط ۱۳۴۳ کيلوگرم در هکتار به ۷۵۳ کيلوگرم در هکتار در تيمار آبياري صفر در صد ظرفيت مزرعه كاهش يافت. در نهايت، رقم Hyola-42 تيمار آبياري ۷۵ در صد ظرفيت مزرعه بهترين تيمار شناخته شد.