مقاله بررسي اثرات تنش خشکي انتهاي فصل بر اساس شاخص هاي ارزيابي در ۹ لاين و رقم اصلاح شده برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱۷ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات تنش خشکي انتهاي فصل بر اساس شاخص هاي ارزيابي در ۹ لاين و رقم اصلاح شده برنج
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله رقم
مقاله تنش خشکي
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيدي بنام محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: ايراني پور شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش در سال ۱۳۸۴ با هدف تعيين تاثير تنش خشکي آخر فصل با استفاده از شاخص هاي ارزيابي تنش در نه رقم و لاين اميد بخش برنج در چهار تکرار به صورت کرت هاي خرد شده بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي انجام شد. براي تعيين ميزان تحمل يا حساسيت ارقام به تنش خشکي، مقادير ۵ شاخص شامل ميانگين حسابي، ميانگين هندسي، شاخص تحمل، شاخص حساسيت به تنش، و شاخص تحمل به تنش محاسبه شدند. نتايج نشان  داد که بين ارقام از لحاظ عملکرد تنوع زيادي وجود دارد. ارقام صالح، ۸۳۰، محلي دوم و هيبريد در هر دو شرايط عملکردي بيشتر از عملکرد ميانگين گروه خود توليد کردند. هم چنين عملکرد حسن سرايي بيشتر از ميانگين گروه تحت تنش ولي عملکرد ۸۴۱ کمتر از ميانگين گروه تنش بود. رقم ۸۴۰ که در شرايط بدون تنش عملکردي بيشتر از ميانگين نشان داده بود تحت شرايط تنش کاهش عملکرد نشان داد. ارقام هاشمي و محلي اول و ۸۴۱ در هر دو شرايط کمترين عملکرد را توليد کردند. بالاترين ميزان شاخص STI متعلق به ارقام صالح و لاين ۸۳۰ و محلي دوم بود (به ترتيب ۱٫۵، ۱٫۲۶، و ۱٫۰۲)، رقم صالح بر اساس شاخص  GMPنيز تحمل بالاتري داشت (۸۴۴۴ کيلوگرم در هکتار). از نظر شاخص هاي SSI و TOL رقم هاشمي نسبت به تنش متحمل تر از رقم صالح بود، در حالي كه رقم صالح بر اساس شاخص MP از تحمل نسبي بيشتري برخوردار بود. با مقايسه ضرايب همبستگيYp  و Ys با شاخص هاي اندازه گيري شده، سه شاخص MP،GMP  و STI از ضرايب همبستگي بالاتري نسبت به سايرين برخوردار بودند، لذا بهترين شاخص ها براي غربال ژنوتيپ هاي مقاوم و حساس به شمار آمدند. بر اساس روش هاي به کار گرفته شده در اين بررسي براي غربال کردن ژنوتيپ هاي مقاوم و حساس، رقم صالح از نظر شاخص بهره وري متحمل ترين رقم نسبت به تنش بوده و بعد از آن لاين ۸۳۰ قرار داشت.