مقاله بررسي اثرات تنش خشکي در ارقام و لاين هاي پيشرفته سويا با تاکيد بر شاخص هاي تحمل به تنش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۹ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات تنش خشکي در ارقام و لاين هاي پيشرفته سويا با تاکيد بر شاخص هاي تحمل به تنش
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سويا
مقاله تنش خشکي
مقاله رويشي
مقاله زايشي
مقاله شاخص تحمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه مرادي شکيبا
جناب آقای / سرکار خانم: زينالي خانقاه حسن
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان جهانفر
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تنش خشکي بر خصوصيات ۲۰ رقم ولاين سويا، آزمايشي در قالب طرح بلوک کامل در ۳ تکرار و سه محيط بدون تنش، تنش در دوره زايشي و تنش در دوره هاي رويشي و زايشي در مزرعه موسسه تحقيقات نهال و بذر در سال زراعي ۸۱-۸۰ اجرا گرديد. صفات مورد بررسي در اين آزمايش شامل صفات مورفولوژيک، فيزيولوژيک و فنولوژيک بود. بروز تنش خشکي در طول دوره رشد رويشي موجب کاهش ميانگين ارتفاع بوته و تعداد گره در ساقه شد در حالي که تنش در دوره رشد رويشي و زايشي علاوه بر کاهش شديدتر اين صفات، تعداد شاخه فرعي را نيز تحت تاثير قرار داد و اين امر به نو به خود موجب کاهش معني دار در ميانگين تعداد و وزن غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه شد. بعلاوه تنش خشکي بدون توجه به زمان وقوع آن درصد روغن را نيز در دانه هاي سويا کاهش داد. تنها صفتي که در شرايط تنش افزايش يافت، درصد پروتيين دانه بود که البته اين افزايش در مقابل کاهش عملکرد ناشي از تنش ناچيز بود. شاخصهاي تحمل و حساسيت به تنش نيز در ارقام مختلف بررسي شد و شاخص هاي STI و GMP مناسبترين شاخص ها براي مقايسه ارقام بودند که بر اساس ايندو، تحت شرايط تنش در مرحله زايشي، به ترتيب لاين هاي M4، M12 و M10 بهتر از سايرين بودند، و تحت تنش در مراحل رويشي و زايشي، به ترتيب لاين M4، رقم Williams و Wisconsin متحمل تر بودند.