مقاله بررسي اثرات جنس، نسل و گروه ژنتيکي بر صفات اقتصادي پيله در سه لاين تجاري کرم ابريشم ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم دامي از صفحه ۷۳ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات جنس، نسل و گروه ژنتيکي بر صفات اقتصادي پيله در سه لاين تجاري کرم ابريشم ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نسل
مقاله جنس
مقاله بومبيکس موري
مقاله صفت
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درمند سميه
جناب آقای / سرکار خانم: لواف ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: ايلا نيما
جناب آقای / سرکار خانم: صيداوي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهيان شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسايي ذخاير ژنتيکي کرم ابريشم کشور و بررسي پتانسيل آنها اهميت زيادي دارد. با توجه به عدم وجود اطلاعات کافي در مورد سه لاين تجاري کرم ابريشم ۳۱، ۱۰۳ و ۱۰۷ در شرايط ايران، اين تحقيق با هدف بررسي اثرات جنس، نسل و لاين بر صفات اقتصادي پيله لاين هاي تجاري فوق انجام شد. داده هاي فنوتيپي مربوط به سه نسل در سال هاي ۱۳۸۰، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ اين سه لاين از مرکز تحقيقات کرم ابريشم کشور اخذ گرديد. داده هاي مورد استفاده شامل ۸ خانواده، ۳ نسل، ۳ لاين، ۳ صفت، ۲ جنس، و ۲۵ فرد (۱۰۸۰۰ رکورد) بود. مقايسه ميانگين ها به تفکيک لاين، نسل، و جنس در کل لاين ها و براي هر لاين به روش دانکن انجام شد. اثر ثابت لاين، نسل و جنس در سطح ۰٫۰۱ بر روي صفات وزن پيله، وزن قشر پيله و درصد قشر پيله معني دار بود (P<0.01) ميانگين صفات در سه لاين مورد مطالعه به لحاظ آماري داراي اختلاف معني داري بودند (P<0.05)، به نحوي که ميانگين وزن پيله و ميانگين وزن قشرپيله براي لاين هاي ۳۱ (۶۰٫۱±۲۸٫۰ گرم و ۰٫۳۵±۰۵٫۰ گرم) و ۱۰۳ (۶۲٫۱±۲۸٫۰ گرم و ۰٫۳۶±۰۵٫۰ گرم) بيشتر از لاين ۱۰۷ (۱٫۳۹±۲۱٫۰ گرم و۰٫۲۸±۰۳٫۰  گرم) بود، اما ميانگين درصد قشر پيله در لاين ۱۰۳ (۲۲٫۷۶±۲٫۷۵) نسبت به دو لاين ديگر بيشتر بود. اين صفت براي لاين ۱۰۷ (۲۰٫۹۰±۲٫۳۱) کمتر از بقيه بود. در مجموع لاين هاي ۳۱ و ۱۰۳ بيشترين خصوصيات کمي و لاين ۱۰۷ کمترين خصوصيات کمي را داشتند. اثر نسل بر تفاوت ميان ميانگين وزن پيله، ميانگين وزن قشر پيله و ميانگين درصد قشر پيله معني دار بود. نسل دوم نسبت به دو نسل ديگر داراي ميانگين وزن پيله (۱٫۶۴۸ گرم) و ميانگين وزن قشر پيله (۰٫۳۵۳ گرم) بيشتري بود، اما ميانگين درصد قشر پيله (۲۱٫۶۵۱) آن نسبت به نسل قبل و بعد خود کمتر بود (P<0.05) همچنين سه صفت وزن پيله، وزن قشرپيله و درصد قشر پيله در دو جنس نر و ماده با هم اختلاف معني داري داشتند و جنس ماده نسبت به نر در دو صفت وزن پيله و وزن قشرپيله مقدار بالاتري را به خود اختصاص داده است (P<0.05).