مقاله بررسي اثرات حاد مصرف سرکه سيب بر عوامل خطر بيوشيميايي آترواسکلروز در خرگوش هاي هايپرکلسترولميک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات حاد مصرف سرکه سيب بر عوامل خطر بيوشيميايي آترواسکلروز در خرگوش هاي هايپرکلسترولميک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرکه سيب
مقاله تاثير حاد
مقاله آترواسکلروز
مقاله قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستركي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: نظري بهار
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: عيدي اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: حائري روحاني سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زميـنه و هدف: تغييرات متابـوليک بعد از مصرف غذا (Postprandial) به ويژه غذاهاي پرچرب، منجر به پيشرفت آترواسکلروز و افزايش خطر بيماري هاي قلبي- عروقي مي شود. سرکه سيب يک عصاره اسيديتيک است، و داراي اثـرات دارويـي زيادي مي باشد. در اين مطالعه، اثرات حاد سرکه سيب بر تعدادي از عوامل خطر بيوشيميايي آترواسکلروز در خرگوش هاي هايپرکلسترولميک بررسي شده است.
روش بررسي: ۳۲ خرگوش نيوزيلندي به طور تصادفي به چهار گروه؛ رژيم معمولي، رژيم پرکلسترول (۱% کلسترول)، رژيم پرکلسترول (۱% کلسترول) با ۵ ميلي ليتر سرکه سيب و رژيم پرکلسترول (۱% کلسترول) با ۱۰ ميلي ليتر سرکه سيب تقسيم شدند. قبل از آزمايش و ۳ ساعت پس از مصرف رژيم هاي مداخله اي، ترکيبات (C-Reactive Protein) CRP، کلسترول (LDL-C) LDL-، کلسترول (HDL-C) HDL-، کلسترول توتال، مالون دي آلدئيد (MDA)،LDL  اکسيد شده (OxLDL)، آنزيم هاي کبدي (SGOT SGPT)، نيتريت، نيترات، گلوکز، فيبرينوژن،تري گليسريد و آپوليپوپروتئين هاي A و (apoA apoB) B، اندازه گيري شدند.
براي بررسي نتايج بيوشيميايي و مقايسه ميانگين گروه هاي آزمايش از آزمون واريانس يک طرفه و آزمون LSD استفاده گرديد. ميانگين اختلاف بين قبل از تيمار و ۳ ساعت پس از تيمار براي اختلاف بين گروه ها در نظر گرفته شد. در تمامي موارد P<0.05 سطح معني داري تلقي گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه، در گروه رژيم پرکلسترول نسبت به گروه رژيم معمولي فيبرينوژن، نيتريت، گلوکز و
CRP, MDA, OxLDL افزايش معني داري داشت. بين هر دو گروه سرکه سيب با گروه رژيم پرکلسترول از نظر مقدار فيبرينوژن، اختلاف معني داري مشاهده گرديد. مصرف ۱۰ ميلي ليتر سرکه سيب همراه با رژيم پرکلسترول موجب کاهش معني دار، در فاکتورهايMDA ،OxLDL  و گلوکز در مقايسه با رژيم پرکلسترول شد. هم چنين مصرف ۵ ميلي ليتر سرکه سيب همراه با رژيم پرکلسترول باعث کاهش معني دار در LDL-C و کلسترول توتال نسبت به رژيم پرکلسترول گرديد. اختلاف معني داري بين گروه هاي مختلف سرکه سيب با گروه رژيم پرکلسترول در مقدار CRP, SGOT, SGPT, ApoB, ApoA, HDL-C, TG نيتريت و نيترات ديده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين تحقيق، مصرف سرکه سيب به عنوان يک آنتي اکسيدان باعث کاهش برخي از عوامل خطر آترواسکلروز مي گردد.