مقاله بررسي اثرات حذف يارانه آشکار و پنهان انرژي در ايران: مدل سازي تعادل عمومي محاسبه پذير بر مبناي ماتريس داده هاي خرد تعديل شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۲۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات حذف يارانه آشکار و پنهان انرژي در ايران: مدل سازي تعادل عمومي محاسبه پذير بر مبناي ماتريس داده هاي خرد تعديل شده
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل تعادل عمومي محاسبه پذير (CGE)
مقاله يارانه پنهان
مقاله افزايش قيمت حامل هاي انرژي
مقاله سرمايه خاص بخش انرژي
مقاله ماتريس داده هاي خرد (MCM)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منظور داوود
جناب آقای / سرکار خانم: شاه مرادي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي ايمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قيمت گذاري حامل هاي انرژي در سطحي پايين تر از قيمت جهاني، مستلزم پرداخت يارانه بر واردات انرژي به صورت آشکار و صرف نظر کردن از درآمد فروش در قيمت جهاني است که به عنوان يارانه پنهان قلمداد مي شود. اين مقاله بر آن است تا با استفاده از يک مدل تعادل عمومي محاسبه پذير (CGE)، پيامدهاي اقتصادي سياست حذف يارانه پنهان و آشکار انرژي، يا به عبارت ديگر اثرات افزايش قيمت حامل هاي انرژي را مورد ارزيابي قرار دهد. اين مدل برمبناي شکل تعديل شده ماتريس داده هاي خرد (MCM) وزارت نيرو که دربردارنده يارانه پنهان انرژي است، طراحي شده است. مدل تحقيق حاضر تمامي کالاهاي اقتصاد را در ۳۶ طبقه کالايي و همه بخش هاي اقتصاد را در ۱۸ فعاليت اقتصادي با توجه به ارتباط با انرژي (بخش بالادستي انرژي، بخش هاي پايين دستي انرژي، بخش هاي انرژي بر و ساير بخش ها)، در بر دارد.
مدل اين تحقيق پيش بيني مي کند در اثر اجراي اين سياست، رفاه خانوارها و سطح توليدات داخل کاهش خواهد يافت. به جز بخش بالادستي انرژي، ساير بخش ها با کاهش سطح فعاليت مواجه مي شوند. صادرات انرژي افزايش يافته و صادرات ساير کالاها کاهش مي يابد. در مقابل واردات انرژي کاهش و واردات ساير کالاها افزايش خواهد داشت. هم چنين تقاضاي فعاليت هاي توليدي و مصرف خانوارها از انرژي کاهش مي يابد.