مقاله بررسي اثرات حفاظتي Postconditioning در آسيب حاد کليوي ناشي از ايسکمي – پرفيوژن مجدد کليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۲۸۰ تا ۲۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات حفاظتي Postconditioning در آسيب حاد کليوي ناشي از ايسکمي – پرفيوژن مجدد کليه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كليه
مقاله گونه هاي فعال اكسيژن
مقاله ايسكمي – پرفيوژن
مقاله آماده سازي بعدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: كدخدايي مهري
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي بهجت
جناب آقای / سرکار خانم: دلاوري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خواستار حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شمس صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در سال هاي اخير نقش گونه‌ هاي فعال اکسيژن (ROS) در ضايعات ايسکمي – پرفيوژن مجدد (IRI) اندام هاي مختلف به اثبات رسيده و روش هاي مختلف از قبيل آماده ‌سازي بافتي، قبل و پس از ضايعه اصلي (Postconditioning, POC) براي کاهش آسيب ناشي از آنها مطرح شده است. يکي از مکانيسم ‌هاي احتمالي دخيل در اثرات حفاظتي POC، کاهش ميزان توليد ROS است. با توجه به شيوع و اهميت IRI کليوي، در مطالعه حاضر اثرات حفاظتيPOC  بر کاهش آسيب هاي ناشي از IR کليه بررسي شد.
مواد و روش ها: رتهاي نر نژاد Sprague-Dawley پس از نفرکتومي راست در سه گروه شش ‌تايي دسته ‌بندي شدند: در گروه IR، با استفاده از کلمپ بولداگ، ۴۵ دقيقه ايسکمي شريان کليوي چپ و پس از آن ۲۴ ساعت پرفيوژن مجدد القا شد. در گروه Sham به استثناي انسداد شرياني، بقيه اعمال فوق انجام شد. در گروه POC، ۴۵ دقيقه ايسکمي شريان کليوي چپ القا شد و قبل از شروع مجدد جريان خون کليوي، ۴ دوره ۱۰ ثانيه‌ اي متناوب از ايسکمي و پرفيوژن مجدد در کليه القا شد. در انتها، جمع ‌آوري سرم جهت بررسي عملکرد کليه و بافت کليه براي بررسي وضعيت استرس اکسيداتيو انجام شد.
يافته ‌ها:
POC از افزايش سطح سرمي اوره و کراتينين ناشي از IR پيشگيري کرد و همچنين توانست با کاهش سطح مالون ‌دي ‌آلدهايد و افزايش فعاليت (آنزيم) سوپراکسايد ديسموتاز، سبب بهبود استرس اکسيداتيو کليه شود.
نتيجه‌ گيري: POC با کاهش استرس اکسيداتيو ناشي از IR در بهبود عملکرد کليوي موثر است.