-پيش بيني بازده محصول زمين :

 بازده محصول تحت تأثير تعداد زيادي از عوامل زنده بوده وداده هاي طيفي سنجش از دور مي توانند در برآورد تخمين محصول استفاده شوند.بازنمود کامل ازتأثير تمام اين عوامل بر روي رشد محصول موثر است .معبرهاي زيادي براي پيش بيني بازده محصول با بکارگيري داده هاي سنجش از دور ياپارامترهاي مشتق شده ازماکزيمم رشد گياهان انطباق داده شده که به طور مستقيم به بازده محصول مربوط مي شوند،وجود دارد.  [۲]

تخمين زمان کشت محصولات ديم :

زمانيکه دانه در زمين قرارميگيردباران اهميت فوق العاده اي براي کشاورزان دارد.امروز داده هاي هواشناسي باارسال تصاويري ازحرکت ابرها،استقرار پرفشارهاو…مي توانند به طورتقريبي ويااحتمال قابل قبول ازوجود بارش زمنطقه آگاهي يافت . وکشاورزان بااطمينان خاطربيشتري زمان دانه پاشي رابراساس پيش بيني هاي هواشناسي تعيين کنند.

بررسي اثرات خسارات حاصله از بلاياي طبيعي(سيل ، طوفان ،رعد و برق ، هجوم حشرات ،خشکسالي و…):

همانطور که قبلا ذکرگرديد بلاياي طبيعي باعث ازبين رفتن پوشش سبزگياهي مي شوند واين تغييرازطريق سنجنده ها درسطوح مختلف سياره اي،قاره اي،ملي-منطقه ومحلي قابل بررسي مي باشد.امروزه بااستفاده ازتصاوير کوچک مقياس در سطح کره زمين روند تغييرات دما رابررسي نمود.اين اثرات خواه ناخواه برکشاورزي نيز تاثير دارد وبرنامه ريزان بايد در صدد رايه راه حل هايي باشند که اگر مشکلات فوق پيش آيد بايد چه کرد؟اينجاست که باکمک سنجش از دور و ساير منابع اطلاعاتي ديگرمنابع خطا راپيدانمود و راه حل هايي جهت رفع آن ارايه شود.