مقاله بررسي اثرات درجه حرارت و زمان نگهداري در كاهش قوه ناميه بذر گياه مرتعي Eurotia ceratoides که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۴۳۰ تا ۴۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات درجه حرارت و زمان نگهداري در كاهش قوه ناميه بذر گياه مرتعي Eurotia ceratoides
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Eurotia ceratoides
مقاله بذركاري
مقاله قوه ناميه
مقاله مراتع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمداسمعيلي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: قضاوي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي زاده محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حفاظت و حمايت از گياهان مرتعي به ويژه گونه هاي كليدي و خوش خوراك بومي در امر اصلاح و احيا مراتع اجتناب ناپذير است. يكي از پروژه هاي موفق جهت اصلاح و احيا مراتع استفاده از روش بذركاري و بذرپاشي است. داشتن دانش فني در ارتباط با درجه حرارت و زمان مناسب نگهداري بذر در انبار و ارتباط آن با حفظ قوه ناميه بذر از موارد مهم مطالعاتي مي باشد. هدف اين پژوهش بررسي روند كاهش قوه ناميه بذر گياه مرتعي Eurotia ceratoides در طول زمان نگهداري بذر در انبار و در درجه حرارت هاي مختلف محيط هاي نگهداري است. بذرهاي Eurotia ceratoides از منطقه شاهكوه واقع در دامنه هاي جنوبي البرز در استان گلستان که يكي از رويشگاه هاي طبيعي اين گياه در سطح كشور است جمع آوري گرديد. پس از جدا كردن خار و خاشاك و بذرهاي به ظاهر معيوب، بذرهاي سالم در دو مرحله داخل آون در دماي ۳۰ درجه سانتي گراد قرار داده شده و وقتي رطوبت بذرها حدود ۸،۷ درصد رسيد از آون خارج شدند. تعداد ۴۴ عدد ظرف پلاستيكي درب دار انتخاب، و در داخل هر يك از ظرف ها به صورت تصادفي ۱۵۰ عدد بذر قرار داده شد. ۴ تيمار دماي نگهداري بذر شامل: ۵،۰، ۱۰،۵، ۱۵ و ۲۰ درجه سانتي گراد انتخاب و در هر يك از محيط هاي نگهداري ۱۱ ظرف حاوي بذر قرار داده شد و با فاصله هاي زماني ۰، ۳، ۶، ۹،… و ۳۰ ماه از هر يك از محيط هاي نگهداري يك ظرف حاوي بذر خارج و با استفاده از دستگاه جوانه زني اقدام به اندازه گيري قوه ناميه بذرها شد. نتايج نشان مي دهد تمام دماهاي محيط نگهداري از نظر آماري داراي اختلاف معني داري مي باشند (P<0.001) .بيشترين جوانه زني در محيط نگهداري ۵،۰ درجه سانتي گراد در مدت زمان نگهداري ۹ ماه به دست آمده است. اثرات متقابل دما و زمان نگهداري بذرها نشان مي دهد كه با افزايش طول دوره انبارداري تا مدت ۹ ماه، براي تيمارهاي نگهداري ۵،۰ و ۱۰،۵ درجه سانتي گراد، درصد قوه ناميه افزايش و بعد از آن زمان، ميزان قوه ناميه بذرها كاهش مي يابد. اما براي تيمارهاي نگهداري ۱۵ و ۲۰ درجه سانتي گراد، با افزايش طول دوره انبارداري بيشتر از ۳ ماه قوه ناميه بذر Eurotia ceratoides كاهش پيدا مي كند، به نظر مي رسد كه يكي از فاكتورهايي كه طول دوره پس رسي بذرها را كاهش مي دهد افزايش درجه حرارت محيط نگهداري است. اين عامل در قوه ناميه بذر Eurotia ceratoides در كوتاه مدت به شدت افت ايجاد مي نمايد. بذرهاي Eurotia ceratoides در دماهاي ۵،۰ و ۱۰،۵ درجه سانتي گراد در طول مدت زمان ۲ سال مي تواند بيش از۵۰ درصد توان قوه ناميه خود را حفظ نمايد.