مقاله بررسي اثرات درماني چز کوهي و کندر در بهبود زخم سوختگي درجه ۲ در موش Balb/c که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۴۹ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات درماني چز کوهي و کندر در بهبود زخم سوختگي درجه ۲ در موش Balb/c
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زخم سوختگي
مقاله کندر
مقاله چز کوهي
مقاله موش Balb/c

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري رويا
جناب آقای / سرکار خانم: آرامي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: شاهين فرد نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: نامجو عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزاد هدايت اله
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: از قديم، چزکوهي و کندر براي ترميم زخم سوختگي مورد استفاده قرار مي گرفتند، ولي اين موضوع از نظر علمي مورد بررسي قرار نگرفته است. اين مطالعه به منظور بررسي اثرات درماني ترکيب چز کوهي و کندر بر فرآيند التيام زخم سوختگي در موش Balb/c انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه تجربي بر روي ۸۴ سر موش Balb/c به وزن تقريبي ۳±۳۰ گرم انجام شد. پس از ايجاد زخم سوختگي به مساحت ۱٫۵ سانتيمتر مربع به وسيله فلز داغ بر پشت موش و تاييد سوختگي درجه دو، موش ها به هفت گروه تحت درمان با عصاره کندر ۲%، چز کوهي ۲۰%، چز کوهي ۲۰% و عصاره کندر ۲۰%، چز کوهي ۲۰% و عصاره کندر ۲%، کرم سولفاديازين نقره ۱%، وازلين و گروه کنترل تقسيم شدند. در گروه هاي تحت درمان يک گرم پماد روزي دو بار، تا التيام کامل زخم استعمال شد. سپس هفت گروه از نظر درصد بهبودي و سرعت بهبودي کامل زخم مقايسه شدند. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري ANOVA و تعقيبي دانت تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: در روز بيست و يکم از نظر ميزان بهبودي، اختلاف معنا داري بين گروه هاي اول، دوم، سوم و چهارم با گروه شاهد وجود داشت و ميزان بهبودي در اين گروه ها بيشتر از گروه شاهد بود (P<0.01). اما اختلاف معني داري بين هر يک از اين گروه ها نسبت به يکديگر وجود نداشت.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که عصاره چز کوهي و کندر، به تنهايي يا همراه با يکديگر، به يک ميزان در بهبود زخم موثر هستند و باعث تسريع در روند التيام زخم سوختگي در موش Balb/c مي شوند.