مقاله بررسي اثرات دما در فرآيند خشک کردن به روش جابه جايي بر روي ويژگي ‏هاي کيفي برگه زردآلو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۸۸ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات دما در فرآيند خشک کردن به روش جابه جايي بر روي ويژگي ‏هاي کيفي برگه زردآلو
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برگه‏ زردآلو
مقاله دماي هواي خشک‏ کن
مقاله شاخص ‏هاي کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي زاده پانته آ
جناب آقای / سرکار خانم: بصيري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميزاني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خشک کردن يکي از روش هاي متداول جهت ماندگاري مواد غذايي به شمار مي رود در اين تحقيق اثرات دما در فرآيند خشک‏ کردن به روش جابه جايي، بر روي شاخص‏ هاي کيفي برگه‏ زردآلو شامل شدت قهوه ‏اي‏ شدن، چروکيدگي، جذب مجدد آب، سختي بافت و باقي ‏مانده ‏دي ‏اکسيدگوگرد مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: در اين پژوهش از زردآلو (واريته شکرپاره)، در حالت رسيدگي کامل (با رطوبت اوليه %۸۷-%۸۳) استفاده شده است. محاسبات آماري به منظور تعيين، اثرات متغير‏ دماي هواي خشک کن بر روي شاخص ‏هاي کيفي شدت قهوه ‏اي‏ شدن، چروکيدگي، جذب مجدد آب، سختي بافت و باقيمانده ‏دي ‏اکسيد گوگرد برگه زردآلو خشک‏ ‏شده با محلول آماده سازي متابي‏ سولفيت‏ سديم %۸ و اتيل اولئات %۲ در قالب طرح ‏هاي کاملا تصادفي و در چهار تکرار بررسي و داده‏ هاي حاصل توسط دو نرم‏افزار MINITAB و SAS آناليز گرديدند.
يافته ها: آزمايشات انجام گرفته نشان دادند، که دماي فرآوري بر روي شاخص ‏هاي کيفي قهوه ‏اي ‏شدن، جذب مجدد آب و باقي ‏مانده ‏دي ‏اکسيد گوگرد اثر معني ‏داري دارند، در حالي که بر روي چروکيدگي و سختي بافت فرآورده‏ نهايي، تاثير معني ‏داري ندارد.
نتيجه گيري: بررسي ويژگي هاي کيفي فرآورده‏ نهايي نشان دادند که در بين دماهاي تحت بررسي دماي ۶۰ درجه ‏سانتي گراد مناسب ترين دماي فرآوري مي‏ باشد که با نتايج منابع هم خواني دارد.