مقاله بررسي اثرات دورآبياري و کود نيتروژن بر شاخص هاي فيزيولوژيکي رشد و عملکرد ذرت علوفه اي (هيبريد S.c704) در شرايط آب و هوايي استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۱۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات دورآبياري و کود نيتروژن بر شاخص هاي فيزيولوژيکي رشد و عملکرد ذرت علوفه اي (هيبريد S.c704) در شرايط آب و هوايي استان مازندران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله دورآبياري
مقاله کود نيتروژن
مقاله عملکرد و شاخص هاي رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي سوخت آبنداني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به منظور بررسي اثرات دورآبياري و مقادير نيتروژن بر شاخص هاي فيزيولوژيکي ذرت علوفه اي (S.c.704)، آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در ايستگاه تحقيقات کشاورزي بايع کلا (نکا) در سال زراعي ۱۳۸۸ اجرا شد. دورآبياري در چهار سطح آبياري ۷۵، ۱۰۰، ۱۲۵ و ۱۵۰ ميلي متر تبخير از تشت تبخير کلاسA ، به عنوان عامل اصلي و سه سطح مقادير نيتروژن صفر، ۹۶ و ۱۸۴ کيلوگرم در هکتار (به ترتيب معادل صفر، ۲۰۰ و ۴۰۰ کيلوگرم اوره در هکتار) عامل فرعي بودند. نتايج نشان داد که دورآبياري در صفاتي مانند: عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک و عملکرد کاه (۵%) و نيز مقادير نيتروژن در صفاتي همچون عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک و کاه، شاخص برداشت، وزن صد دانه، طول بلال، تعداد رديف در بلال، تعداد دانه در هر رديف و تعداد دانه در بلال (۱%) و قطر بلال (۵%) معني دار گرديد و همچنين اثرات متقابل دورآبياري و مقادير نيتروژن عملکرد بيولوژيک و عملکرد کاه (در سطح احتمال ۱%) اثر معني داري گذاشته است. عملکرد دانه با مصرف ۱۸۴ کيلوگرم نيتروژن در هکتار نسبت به عدم مصرف نيتروژن ۱۹٫۸ درصد افزايش معني داري داشت، حداکثر شاخص برداشت براي تيمار بدون مصرف نيتروژن بدست آمد و با افزايش مصرف نيتروژن تا ۱۸۴ کيلوگرم نيتروژن در هکتار شاخص برداشت بخاطر شدت افزايش عملکرد کاه نسبت به دانه کاهش داشت بطوري که عملکرد کاه نسبت به شاهد حدود ۴۵٫۳ درصد افزايش يافت. سرعت رشد نسبي تحت مقادير نيتروژن براي دورآبياري ۷۵، ۱۲۵ و ۱۵۰ ميلي متر تبخير از تشت تبخير کلاس A تقريبا يکسان بوده و فقط تحت دورآبياري ۱۰۰ ميلي متر تبخير از تشت تبخير کلاس A سرعت رشد نسبي با مصرف ۹۶ و ۱۸۴ کيلوگرم نيتروژن در هکتار در تمامي مراحل رشد بيشتر گرديد. در شاخص سطح برگ و وزن ويژه برگ در تيمارهاي دورآبياري با مصرف ۱۸۴ کيلوگرم نيتروژن در هکتار بويژه در مراحل آخر دوره رشد بيشترين بود، سرعت جذب خالص در شرايط بدون مصرف نيتروژن براي تمامي دورآبياري در اواخر دوره رشد در مقايسه با مصرف ۹۶ و ۱۸۴ کيلوگرم نيتروژن در هکتار منفي گرديد. بيشترين روند تغييرات ارتفاع بوته از مرحله ۸ برگي به بعد با مصرف ۱۸۴ کيلوگرم نيتروژن در هکتار مشاهده شد و ارتفاع بوته در زمان ظهور تاسل با دورآبياري ۱۲۵ ميلي متر تبخير از تشت تبخير کلاس A حاصل گرديد.