مقاله بررسي اثرات دو روش درماني فلوکستين در انزال زودرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۹۹ تا ۳۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات دو روش درماني فلوکستين در انزال زودرس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انزال زودرس
مقاله فلوکستين
مقاله ناتواني جنسي
مقاله (SSRI (Selective Serotonin Re-uptake Inhibitor

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاخاني ها بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: خوشدل عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بررسي مقايسهاي اثرات درماني دوروش درماني فلوکستين ۴ساعت قبل از نزديکي و هر ۱۲ ساعت فلوکستين، کاهش عوارض داروهاي SSRI در بيماران از طريق کاهش دوز و روش درماني، در بيماران مراجعه کننده به کلينيک بيمارستان امام رضا (ع) مي باشد.
مواد و روش ها: روش اين مطالعه کارآزمايي باليني شاهد دار غير تصادفي با کد اخلاق ۱۰۲۹ مي باشد و اثرات درماني و عوارض ۲ روش دارويي فلوکستين ۴ ساعت قبل نزديکي و هر ۱۲ ساعت در درمان انزال زودرس در ۸۸ نفر از بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام رضا (ع) مورد بررسي قرار گرفته است. بيماران به صورت غير تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. گروه اول فلوکستين روزانه۲۰ mg (4 ساعت قبل از نزديکي) و گروه دوم 20mg (هر ۱۲ ساعت) دريافت کردند. در پايان اطلاعات به دست آمده در نرم افزار SPSS ويرايش ۱۴ آناليز شده است.
يافته ها: ميانگين زمان انزال در گروه فلوکستين ۴ ساعت قبل نزديکي قبل از درمان ۱۳۹٫۹۷ ثانيه بوده که بعد از ۴ هفته اول درمان به ۲۲۵٫۲۵ ثانيه (p<0.001) و بعد از ۸ هفته به ۲۶۱٫۱۵۳٫ ثانيه رسيده است(p<0.001) . و در مقايسه زمان انزال بين ۴ هفته و ۸ هفتهp=0.003  بدست آمد.
ميانگين زمان انزال در گروه فلوکستين هر ۱۲ ساعت قبل از درمان
۱۰۷٫۰۴ ثانيه بوده که بعد از ۴ هفته اول به ۲۹۴٫۰۸ ثانيه (p<0.001) و بعد از ۸ هفته به ۳۲۴٫۰۸ ثانيه رسيد  (p<0.001) و در مقايسه بين زمان انزال بين ۴ هفته و ۸ هفته p=0.029 بدست آمد.
ميزان عوارض در گروه فلوکستين ۴ ساعت قبل نزديکي ۱۲٫۸ درصد و ميزان عوارض در گروه فلوکستين هر ۱۲ ساعت ۴۴٫۹ با p=0.001 به دست آمد.
بحث و نتيجه گيري: در اين مطالعه هر دو روش دارويي زمان تاخير انزال را بطور معني دار افزايش دادند ولي افزايش زمان در گروه دوم با اختلاف معني دار بيشتر از گروه اول بود. همچنين از لحاظ عوارض جانبي دارويي، عوارض در گروه دارويي فلوکستين هر ۱۲ ساعت نسبت به گروه فلوکستين ۴ ساعت قبل نزديکي با اختلاف معني دار بيشتر مي باشد.