مقاله بررسي اثرات دگرآسيبي برگ هاي اکاليپتوس (Eucalyptus camaldulensis) بر جوانه زني و رشد گياهچه هاي گندم (.Triticum aestivum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۵۸ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات دگرآسيبي برگ هاي اکاليپتوس (Eucalyptus camaldulensis) بر جوانه زني و رشد گياهچه هاي گندم (.Triticum aestivum L)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکاليپتوس
مقاله پرولين
مقاله دگرآسيبي
مقاله شاخص بنيه بذر
مقاله قندهاي محلول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سخايي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت آناهيتا
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي خانيكي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر توانايي دگرآسيبي عصاره متانولي برگ هايE. camaldulensis  بر برخي خصوصيات مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي گندم (رقم پيشتاز) بررسي شد. اثر شش تيمار عصاره متانولي برگ هاي اكاليپتوس شامل غلظت هاي صفر (شاهد)، ۱٫۵، ۳، ۶، ۹ و ۱۸ گرم در ليتر در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار در اتاقك رشد آزمايشگاه تحقيقاتي موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور انجام شد. اختلاف بين تيمارها در واكنش به غلظت هاي مختلف عصاره با مطالعه صفاتي چون درصد، سرعت و شاخص جوانه زني، شاخص بنيه بذر، طول ريشه چه، طول ساقه چه، وزن تر و خشک ريشه چه و ساقه چه، ميزان پرولين و قندهاي محلول ريشه چه و ساقه چه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که فعاليت آللوپاتي عصاره اكاليپتوس در بين تيمارها بر كليه صفات تفاوت معني داري داشت و با افزايش غلظت عصاره، درصد جوانه زني، طول ريشه چه، طول ساقه چه و وزن تر و خشک به صورت معني داري کاهش و ميزان پرولين و قندهاي محلول افزايش يافت. نتايج حاصل از اثرات منفي عصاره الکلي برگ اکاليپتوس بر جوانه زني و رشد گياهچه گندم دلالت بر عدم توانايي استفاده از اين عصاره در مزارع گندم جهت کنترل علف هاي هرز دارد.