مقاله بررسي اثرات دگر آسيبي عصاره برگ اکاليپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) بر جوانه زني و رشد گياهچه علف هرز تاج خروس (Amaranthus blitoids S.Watson) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۵۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات دگر آسيبي عصاره برگ اکاليپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) بر جوانه زني و رشد گياهچه علف هرز تاج خروس (Amaranthus blitoids S.Watson)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Eucalyptus camaldulensis؛ تاج خروس
مقاله علف هرز
مقاله عصاره الکلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي آشتياني اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني ميبدي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: انگجي سيدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات عصاره برگ اکاليپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) در دو زمان برداشت (زمستان و بهار) بر کنترل رشدگياهچه علف هرز تاج خروس  (Amaranthus blitoids S.Watson)  آزمايشي با استفاده از طراحي کاملا تصادفي با ۴ تکرار و ۵ سطح عصاره الکلي اکاليپتوس (۰، ۵/ ۱، ۳، ۶ و ۹) گرم بر ليتر اجراي گرديد. نتايج نشان دادکه اثر سطوح مختلف عصاره برگ بهاره و زمستانه اکاليپتوس بر طول ساقه چه، طول ريشه چه، طول گياهچه، تعدادگياهچه درصدجوانه زني، سرعت جوانه زني، بنيه بذر، نسبت ريشه به ساقه، تعدادريشه فرعي و زمان زنده ماني اين علف هرز در سطح يک درصدمعني دار بود. مقايسه ميانگين تيمار ها نشان دادکه تيمار هاي ۶ و ۹ گرم بر ليتر عصاره برگ بهاره و زمستانه حداکثر اثر باز دارندگي را بر صفات مورد بررسي داشتند. مقايسه اثر عصاره هاي بهاره و زمستانه برگ اکاليپتوس بر صفات مورفولوژيک اين علف هرز نشان دادکه عصاره برگ بهاره تاثير بيشتري نسبت به عصاره برگ زمستانه دارد. نتايج آزمايشگاهي حاصل از اين تحقيق نشان دادکه امكان استفاده از عصاره برگ اکاليپتوس براي كنترل رشدعلف هرز تاج خروس وجود دارد.