مقاله بررسي اثرات رازيانه رومي بر پديده مهار منتشر شونده در بافت نئوکورتيکال مغز رت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه ۱۸۰ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات رازيانه رومي بر پديده مهار منتشر شونده در بافت نئوکورتيکال مغز رت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رازيانه رومي
مقاله نئوکورتکس مغز
مقاله مهار منتشر شونده
مقاله ميگرن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقير حسين
جناب آقای / سرکار خانم: گرجي علي
جناب آقای / سرکار خانم: حامي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پديده مهار منتشر شونده CSD) يا (Depression Spreading Cortical عامل ايجاد او را و به احتمال زياد ساير علايم عصبي و درد در ميگرن مي باشد. هدف از اين مطالعه تعيين تاثير رازيانه رومي بر روي خصوصيات پديده مهار منتشر شونده در مغز رت است.
روش تحقيق: براي انجام اين مطالعه تجربي،CSD  در برش هاي قشر حسي-پيکري مغز رت به دو روش القاي گرديد. در روش اول پس از تزريق کلريد پتاسيم (KCl) برش ها به مدت ۶۰ دقيقه با غلظت هاي مختلف (۰٫۰۱-۵۰ mmol/L) اسانس روغني رازيانه رومي شستشو شدند. در روش دوم CSD با شستشوي در مايع مغزي-نخاعي صناعي (ACSF) حاوي غلظت کم نرمال سالين (NaCl) ايجاد شده، سپس برش ها در معرض اسانس روغني رازيانه رومي با غلظت ۵۰ mmol/L قرار گرفتند. برش هاي قشري گروه شاهد در هر دو روش پس از القاي CSD تنها با CSF حاوي غلظت کم الکل شستشو داده شدند. خصوصيات CSD شامل دفعات بروز، دامنه، مدت و سرعت انتشار توسط ثبت پتانسيل خارج سلولي مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: در مدل القاي CSD با KCl، شستشو با رازيانه رومي در غلظت هاي بالاتر و به شکل وابسته به دوز توانست دامنه(P<0.001)  و مدتCSD (P<0.02)  را به صورت معني داري  کاهش دهد، اما کاهش سرعت سير CSD از نظر آماري معني دار نبود(P=0.3) . در مدل القاي CSD با ACSF داراي غلظت کم NaCl، نيز افزودن رازيانه رومي به محلول شستشو باعث کاهش معني دار دامنه(P=0.048)  و دفعات بروز  CSD (P=0.03)گرديد. در عين حال مدت CSD در اين مدل تغيير چشم گيري نداشت (P>0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که از نظر تئوري رازيانه رومي مي تواند ايجاد و گسترش پديده CSD به عنوان عامل زمينه اي بروز ميگرن را کنترل نمايد.