مقاله بررسي اثرات زمان آبياري و شوري آب بر عملكرد گندم و اجزا آن در جنوب استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۳ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات زمان آبياري و شوري آب بر عملكرد گندم و اجزا آن در جنوب استان خوزستان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان آبياري
مقاله شوري آب
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كعب عمير عبدالواحد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري حقيقي برمك
جناب آقای / سرکار خانم: گوشه محي الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق اثر زمان آبياري و شوري آب آبياري بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم رقم چمران در منطقه شاوور شمال شهرستان اهواز درسال زراعي ۸۸-۱۳۸۷ صورت گرفت. سه سطح زمان آبياري۳۰  (I1)،(I2) 50  و (I3) 70 درصد كاهش رطوبت خاك از حد ظرفيت زراعي به همراه سه سطح شوري آب آبياري شامل كمتراز۲  (S1)، بين ۳ تا ۵ (S2) وبين ۶ تا ۸ (S3) دسي زيمنس برمتر با سه تكرار در يك آزمايش فاكتوريل بصورت طرح بلوك هاي كامل تصادفي با عامل اول رژيم هاي آبياري و عامل دوم شوري در شرايط مزرعه اي به اجرا درآمده است. نتايج نشان مي دهد كه عملكرد گندم تحت تاثير رژيم هاي مختلف آبياري (درسطح احتمال ۵ درصد) اختلاف معني دار نشان داده است درصورتي كه تاثير سطوح مختلف شوري (درسطح احتمال ۵ درصد) برعملكرد دانه معني دار نبوده است. ازنظر اجزاي عملكرد،رژيم هاي مختلف آبياري بر ارتفاع بوته، تعدادسنبله در واحد سطح و طول سنبله معني دار نبود و بر تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه معني دار شده اند. شوري آب برعملكرد و اجزا عملكرد دانه معني دار نبوده است. اثرات تداخلي شوري و زمان آبياري بر عملكرد دانه، وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله معني دار و بر ديگر عوامل معني دار نبوده است. درتصميم گيري براي تيمار برتر، عملكرد دانه بوده كه طبق بررسي ها، زمان آبياري بر اساس ۳۰ درصد تخليه مجاز رطوبت از حد ظرفيت زراعي با هر سطح شوري آب تا حد ۸ دسي زيمنس برمتر (تيمارهاي I1S1 ، I1S2 و (I1S3 مطلوب بوده است.