مقاله بررسي اثرات زوال بذر بر جوانه زني و رشد گياهچه گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات زوال بذر بر جوانه زني و رشد گياهچه گندم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه بذر
مقاله جوانه زني
مقاله زوال بذر
مقاله گندم
مقاله گياهچه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عجم نوروزي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني افشين
جناب آقای / سرکار خانم: نوري نيا عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با هدف بررسي اثر اندازه بذر و زوال آن بر جوانه زني و رشد گياهچه گندم در سال زراعي ۱۳۸۶-۸۷ در آزمايشگاه کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان به صورت آزمايش فاکتوريل (۵×۳) و در قالب طرح کاملا تصادفي در ۳ تکرار انجام شد. فاكتور اول آن اندازه بذر و شامل ۳ سطح بذور درشت، بذور متوسط و بذور ريز رقم كوهدشت گندم و فاكتور دوم مدت زمان فرسودگي بذر شامل ۵ سطح ۰، ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ روز در دماي ۴۰ درجه سانتي گراد بود. نتايج اين آزمايش نشان داد که بين سطوح مختلف زوال بذر از نظر حداکثر درصد جوانه زني، روز تا رسيدن به ۵۰ درصد جوانه زني بذور، طول ريشه، وزن ريشه، وزن ساقه و وزن هتروتروفي اختلاف معني داري در سطح احتمال ۱ درصد وجود داشته است. افزايش دوره زوال بذر بر بسياري از فاکتورهاي اندازه گيري شده اثر منفي گذاشت. همچنين بين اندازه هاي مختلف بذر نيز از نظر روز تا رسيدن به ۵۰ درصد جوانه زني بذور، طول ريشه، وزن ريشه، وزن ساقه، وزن باقي مانده بذر و وزن هتروتروفي اختلاف معني داري در سطح احتمال ۱ درصد مشاهده شد. افزايش اندازه بذر در بهبود بسياري از فاکتورهاي اندازه گيري شده موثر بود.