مقاله بررسي اثرات سرب و کادميم بر آب، رسوب و جوامع ماکروبنتيک خور زنگي (از انشعابات خور موسي در خليج فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۱۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات سرب و کادميم بر آب، رسوب و جوامع ماکروبنتيک خور زنگي (از انشعابات خور موسي در خليج فارس)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خور زنگي
مقاله خور موسي
مقاله سرب
مقاله کادميوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منوچهري حامد
جناب آقای / سرکار خانم: نيكويان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ولي نسب تورج
جناب آقای / سرکار خانم: نژادبهاري فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ماجدي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: چنگيزي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفريان مقدم الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خور زنگي در شمال غرب خليج فارس واقع شده و يکي از انشعابات خور موسي مي باشد. خور زنگي علاوه بر اهميت شيلاتي از جنبه هاي زيست محيطي نيز داراي ارزش زيادي بوده و از نقطه نظر توليد، غنا و تنوع زيستي داراي آبزيان مختلف شامل انواع ماهيان و انواع کفزيان است که غذاي آنها را شامل مي شود. با احداث منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر در سال ۱۳۷۶ در کنار خور زنگي، تغييراتي در اين اکوسيستم حساس ايجاد و طي اين مدت پسآب هاي تصفيه شده و تصفيه نشده کارخانجات اطراف وارد آن شد. نمونه برداري از  كفزيان و فلزات کادميوم و سرب، موجود در آب و بستر خورهاي محصور و قسمت آزاد شرقي خور زنگي دو مرتبه در فصل پرباران و کم باران جهت ارزيابي ميزان اين فلزات در آب و رسوبات سطحي خور زنگي و تاثير آنها بر تراکم كفزيان انجام شد. فاکتورهاي دما، pH، شوري، دانه بندي و درصد کل مواد آلي، به دليل تاثيرشان بر غلظت فلزات سنگين اندازه گيري و همبستگي بين آنها با ميزان فلزات سنگين سنجيده شد. نمونه هاي كفزي پس از انتقال به آزمايشگاه جداسازي و شمارش مي شدند. براي آناليز فلزات سنگين، نمونه هاي آب و رسوب در دماي ۴ درجه سانتي گراد به آزمايشگاه منتقل و بر اساس استانداردهاي رايج و بوسيله دستگاه جذب اتمي اندازه گيري شدند. حداقل و حداکثر ميزان اندازه گيري شده فلزات برحسب ppm عبارتند از: کادميوم در آب ۰۷/۰ تا ۱۲/۰، در رسوب ۶۸/۱ تا ۸۸/۲ و سرب در آب ۱۹/۰ تا ۲۹/۰، در رسوب ۴۳/۱ تا ۳۱/۷ بود. نتايج نشان دادند ميزان سرب و کادميوم موجود در رسوبات نواحي نزديک به تخليه پسآب نسبت به ايستگاه هاي دورتر از اين نواحي بالاتر بود. با وجود آنکه فراواني كفزيان در ايستگاه هاي نزديک به محل تخليه پسآب بسيار پايين بود ولي ارتباط معني داري بين غلظت فلزات سنگين و تغييرات فراواني كفزيان در ايستگاه هاي مختلف مشاهده نشد (P>0.05) نواحي نزديک به تخليه پسآب داراي حداکثر pH و حداقل شوري نسبت به نواحي دورتر از محل تخليه پسآب بودند. نتايج آزمون همبستگي نيز بيانگر وجود ارتباط قوي معني دار بين شوري و pH با غلظت فلزات در آب بودند (P<0.01).