مقاله بررسي اثرات سم ارگانوکلره آندوسولفان بر برخي پارامترهاي توليد مثلي در موش صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات سم ارگانوکلره آندوسولفان بر برخي پارامترهاي توليد مثلي در موش صحرايي نر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله FSH؛ LH؛ آندوسولفان
مقاله باروري
مقاله تستوسترون
مقاله تعداد اسپرم
مقاله جنس نر
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: سيف محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از حشره کشها و کرم کش هاي قوي ارگانوکلره مورد استفاده در کشاورزي، آندوسولفان است که مصرف آن تاثير زيادي در کنترل حشرات دارد. اين سم در انسانها و حيوانات از طريق خوراکي، استنشاقي و پوستي قابل جذب است. سم ارگانوكلره آندوسولفان در كشتزارها به طور گسترده استفاده مي شود. هدف اين تحقيق بررسي تاثير سم مزبور بر صفات توليد مثلي جنس نر بود.
روش بررسي: در اين تحقيق اثر دراز مدت آندوسولفان  %35Ecروي برخي پارامترهاي توليد مثلي جنس نر در رت هاي بالغ بررسي گرديد. بدين منظور ۴۰ عدد رت نر مورد آزمايش به پنج گروه تقسيم شدند. گروه کنترل هيچ ماده اي دريافت نکرد. گروه دارونما محلول نمکي %۰٫۹ گروه تجربي ۱، ۲ و ۳ به ترتيب آندوسولفان با دوز ۵mg/kg،۱۰  و ۲۰ هر سه روز يکبار به مدت ۲۱ روز از طريق گاواژ دريافت کردند. در پايان آزمايشها، موشها با کلروفرم بيهوش شده، خونگيري از قلب انجام گرفت و هورمون هاي FSH،LH  و تستوسترون با روش هاي استاندارد آزمايشگاهي ارزيابي گرديدند. سپس موشها کشته شدند و بيضه ها همراه اپيديديم خارج و خصوصيات مورفولوژيک اسپرمها مطالعه شدند. نتايج بدست آمده با نرم افزار SPSS و با استفاده از آناليز واريانس يك طرفه در سطح P<0.05 ارزيابي شد.
نتايج: به دنبال تجويز آندوسولفان ميزان هورمون هاي جنسي نر شامل LH و FSH افزايش معني دار نشان داد (P<0.05). در صورتي که هورمون تستوسترون داراي کاهش معني دار است. پارامترهاي توليد مثلي نظير تعداد و حرکت اسپرم و وزن بيضه ها کاهش معني داري (P<0.05) نسبت به گروه کنترل داشتند.
نتيجه گيري: آندوسولفان داراي اثرات قابل ملاحظه اي بر شاخص هاي توليد مثلي دارد و مي تواند باعث آسيب هاي جدي گردد. اين سم اثرات نامطلوبي بر حرکت و تعداد اسپرمها گذاشته و با تغيير در غلظت هورمونها سبب ناباروري مي شود.