مقاله بررسي اثرات سن، مدت و علت ناباروري و تعداد فوليكول ها بر ميزان موفقيت تلقيح داخل رحمي اسپرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۵۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات سن، مدت و علت ناباروري و تعداد فوليكول ها بر ميزان موفقيت تلقيح داخل رحمي اسپرم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارامترهاي اسپرم
مقاله تحريک تخمدان
مقاله تلقيح داخل رحمي
مقاله ناباروري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني بافراني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عابدزاده معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: فروزان فرد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: طبسي زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: شيوع ناباروري در كل جامعه حدود ۱۵-۱۰ درصد مي باشد. يكي از روش هاي درمان نازايي، تلقيح داخل رحمي اسپرم (Intrauterus insemination,IUI) مي باشد. ميزان موفقيت اين روش تحت تاثير عوامل مختلفي قرار دارد. در مطالعات مختلف مشخص گرديده است كه با تحريك تخمك گذاري و انجامIUI ، شانس موفقيت حاملگي، در زوج هاي نابارور به ويژه ناباروري با علل مردانه افزايش چشم گيري داشته است. اين تحقيق با هدف بررسي ميزان موفقيت IUI و تعيين عوامل مرتبط با موفقيت آن انجام گرفت.
مواد و روش ها: اطلاعات ۱۲۰ بيمار (سن بين ۲۰ تا ۴۲ سال) كه طي سال هاي ۱۳۸۷-۱۳۸۴ به مركز درمان ناباروري كاشان مراجعه كرده بودند بررسي شد. نمونه مايع مني در بيماران طبق دستورالعمل سازمان بهداست جهاني و به روش Swim-up و Percoll gradient تهيه و از سوسپانسيون بالاي رسوب يك ميلي ليتر براي تلقيح داخل رحمي استفاده گرديده بود. پس از مراحل آماده سازي نمونه، آزمايش اسپرموگرام و محاسبه تعداد اسپرم و تحرك آن انجام شده بود.
يافته ها: ميزان حاملگي در زنان كم تر از ۴۰ سال به طور معني دار بيش تر از زنان مسن تر بوده است (p<0.007). ميزان حاملگي در مدت زمان ناباروري كم تر از ۶ سال در مقايسه با مدت زمان ناباروري طولاني تر به طور معني دار بيش تر بود (p<0.005). ميزان حاملگي در بيماران با علت ناباروري ناشناخته ۳/۱۵ درصد بود، ولي در بيماراني كه آندومتريوز داشته اند ميزان حاملگي به طور معني دار كم تر بوده است (p<0.05). ميزان حاملگي در سيكل هاي فقط با يك فوليكول پيش از تخمك گذاري به طور معني داري كم تر از سيكل هاي با سه فوليكول بود (p<0.05).
نتيجه گيري: نتايج مطالعه ما نشان داد در بيماران نازا با سن كم تر از ۴۰ سال، مدت زمان ناباروري كم تر از ۶ سال و ناباروري با منشا غيرآندومتريوز، IUI با استفاده از كلوميفن و hMG روش مناسبي براي درمان بيماران نابارور است.