مقاله بررسي اثرات سياست مالي بر ارزش افزوده بخش هاي کشاورزي و صنعت در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات سياست مالي بر ارزش افزوده بخش هاي کشاورزي و صنعت در ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش کشاورزي
مقاله بخش صنعت
مقاله مدل تصحيح خطا
مقاله سياست مالي
مقاله سياست پولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدنعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري سيدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه مقايسه اثر سياست هاي مالي (مخارج دولت) بر ارزش افزوده دو بخش صنعت و کشاورزي بوده است. به اين منظور، با استفاده از مدل تصحيح خطا برداري، رابطه علي و استفاده از توابع واکنش ضربه اي (IRF)، اثرات سياست مالي بر ارزش افزوده دو بخش ياد شده مورد بررسي قرار گرفت. داده هاي مورد نياز از منابع گوناگوني از جمله مرکز آمار ايران و بانک مرکزي جمع آوري شد.
نتايج نشان دادند که رابطه علي از سوي مخارج دولت به سمت ارزش افزوده مي باشد، يعني مخارج دولت بر ارزش افزوده بخش كشاورزي در كوتاه مدت اثر مثبت دارد. هم چنين، در کوتاه مدت مخارج دولت بر ارزش افزوده بخش صنعت، صادرات و سرمايه گذاري بر ارزش افزوده همين بخش تاثيري مثبت و معني دار دارند. با توجه به اين كه مخارج دولت در بلندمدت و كوتاه مدت بر سرمايه گذاري در بخش كشاورزي تاثير مثبت داشته است؛ لذا، مخارج عمراني دولت از راه بهبود زير ساخت هاي بخش كشاورزي و بويژه بهبود شبكه حمل و نقل باعث ترغيب توليدكنندگان به افزايش سرمايه گذاري در اين بخش مي شود.