مقاله بررسي اثرات سيتوتوكسيك تولوالدواكسيم بر روي اسپرماتوژنز موش هاي نژاد Balb/C نابالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۶ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات سيتوتوكسيك تولوالدواكسيم بر روي اسپرماتوژنز موش هاي نژاد Balb/C نابالغ
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تولوالدواكسيم
مقاله باروري
مقاله موش هاي نابالغ Balb/C
مقاله اسپرم
مقاله تستوسترون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پريور كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: محسني كوچصفهاني هما
جناب آقای / سرکار خانم: بيگدلي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي مناس قدرت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تاثير بعضي از اعضا خانواده اکسيم ها بر کاهش توليد اسپرم و تخمک گزارش گرديده است. به دليل مشابهت ساختاري تولوالدواکسيم با ساير اکسيم ها، تاثير اين ماده بر سيستم توليد مثل موش کوچک نژاد Balb/C نابالغ بررسي شد تا در صورت کاهش تولي اسپرم، مقدمه اي براي تحقيقات آينده در مورد توليد داروي ضدباروري مردانه باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، تعداد ۳۰ سر موش Balb/C نابالغ نر پس از تعيين وزن به سه گروه شاهد، شم و تجربي تقسيم شدند. ميران LD50 در حد ۳۵۰ ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن تعيين شد. دوز زير کشنده از ترکيب به ميزان ۱۷۵ ميلي گرم بر کيلوگرم به صورت دورن صفاقي به موش هاي نابالغ (۳۰ روزه) گروه تجربي به مدت ۵ هفته و هفته اي سه بار تزريق شد.
يافته ها: کاهش معني داري در پارامترهاي مختلف، بين گروه هاي تجربي در مقايسه با گروه شاهد وجود داشت (p<0.05). اين نتايج شامل کاهش در وزن بدن، کاهش تعداد اسپرماتوگوني هاي نوع A و B، کاهش در تعداد اسپرماتوسيت ها و کاهش در تعداد اسپرم ها بود. در بعضي از نمونه ها، تعدادي از سلول هاي اسپرماتوينيک بصورت کيست درآمده و تعدادي از سلولهاي نارس نيز درون لوله ها رها شده بود.
نتيجه گيري: از اين مطالعه نتيجه گيري مي شود که تولوالدوکسيم بدون تاثير بر ميزان هورمون تستوسترون، شاخص هاي مختلف باروري را در موش هاي نژاد سوري کاهش مي دهد.