مقاله بررسي اثرات سيتوتوکسيسيتي عصاره هاي زيتون و چاي سبز بر روي رده سلولي سرطاني پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۲۸۷ تا ۲۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات سيتوتوکسيسيتي عصاره هاي زيتون و چاي سبز بر روي رده سلولي سرطاني پستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره زيتون
مقاله عصاره چاي سبز
مقاله لاکتات دهيدروژناز
مقاله رده سلولي BT474

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زادگان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عزت پور بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله پور فواد
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي پور مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: همانطور که مي دانيم مشکلات زيادي در درمان بسياري از تومورها وجود دارد و مطالعات زيادي براي يافتن ترکيبات ضد توموري مناسب در کشورهاي مختلف انجام مي شود. در همين راستا اين مطالعه جهت بررسي اثر ضد سرطاني عصاره هاي چاي سبز و زيتون بر ميزان ليز رده سلولي سرطاني پستان (BT474) انجام شد.
روش کار: ابتدا عصاره هاي آبي چاي سبز و اتانولي زيتون تهيه شدند. سپس با استفاده از روش سنجش آنزيم لاکتات دهيدروژناز ميزان ليز سلولي يا سيتوتوکسيسيتي آنها در غلظت ها و زمان هاي مختلف بر روي سلول ها بررسي شد هر آزمايش ۳ بار تکرار شد و نتايج براي هر تيمار بصورت ميانگين ± انحراف معيار بيان گرديد. اختلاف آماري بين تيمارها توسط آزمون تي بررسي شد و (P<0.05) به عنوان معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: در مورد عصاره چاي سبز با افزايش غلظت، درصد کشندگي يا ليز سلولي در ۸ و ۲۴ ساعت پس از تيمار کاهش يافت. بيشترين درصد ليز سلولي توسط عصاره زيتون در غلظت ۱ ميلي گرم در دسي ليتر (۸۵%) مشاهده گرديد درصد ليز در سلول هاي تيمار شده با عصاره زيتون وابسته به غلظت بوده و با افزايش غلظت بيشتر مي شد. از نظر آماري درصد ليز سلولي عصاره زيتون در ۲۴ ساعت تيمار با درصد ليز در ۸ ساعت تيمار (۸۳%) تفاوت معني داري نداشت. اما مقايسه نتايج ليز سلولي عصاره چاي سبز در ۸ ساعت و ۲۴ ساعت تيمار در غلظت هاي ۰٫۰۱ و ۰٫۱ ميلي گرم در دسي ليتر تفاوت معني داري نشان داد (P=0.000).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که دو عصاره زيتون و چاي سبز به صورت خام داراي اثر ليز سلولي روي رده سلولي BT474 هستند. عصاره زيتون اثر شديدتري در مقايسه با عصاره چاي سبز نشان داد که با افزايش غلظت اثر آن نيز افزايش مي يافت.