مقاله بررسي اثرات سينرژيستي فسفوليپيدها بر اسيد گاليک در محيط تالو اولئين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار۱۳۸۹ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات سينرژيستي فسفوليپيدها بر اسيد گاليک در محيط تالو اولئين
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالو اولئين
مقاله سينرژيسم
مقاله اسيد گاليک
مقاله فسفاتيديل كولين
مقاله فسفاتيديل اتانول آمين
مقاله اسيد فسفاتيديك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهامي راد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: قوامي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده: جهت بررسي اثرات سينرژيستي فسفوليپيدها، سه فسفوليپيد مورد آزمايش شامل فسفاتيديل كولين، فسفاتيديل اتانول آمين و اسيد فسفاتيديك در سه غلظت ۰٫۰۱، ۰٫۰۴ و۰٫۰۸  درصد (وزني ـ حجمي) همراه با اسيدگاليك در غلظت ۰٫۰۲ درصد در محيط تالو اولئين مورد استفاده قرار گرفتند و طول دوره ي القا به روش رنسيمت در دماي ۱۵۰ اندازه گيري شد. نتايج به دست آمده، نشان داد در ميان سه فسفوليپيد مورد آزمايش، فسفاتيديل اتانول آمين و فسفاتيديل كولين، داراي خصوصيات آنتي اكسيداني ضعيفي هستند اما اسيد فسفاتيديك فاقد خصوصيات آنتي اكسيداني مي باشد. فسفاتيديل كولين و اسيد فسفاتيديك، فاقد اثرات سينرژيستي بوده و حتي به عنوان پروكسيدان يا آنتاگونيست عمل كرده، موجب كاهش فعاليت آنتي اكسيداني اسيدگاليك مي شوند اما فسفاتيديل اتانول آمين داراي اثرات سينرژيستي مناسبي به خصوص در غلظت هاي بيش از ۰٫۰۸ درصد در محيط تالو اولئين مي باشد.