مقاله بررسي اثرات شهرک صنعتي اشتهارد بر توسعه روستاهاي همجوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۲۲۷ تا ۲۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات شهرک صنعتي اشتهارد بر توسعه روستاهاي همجوار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهرک صنعتي
مقاله توسعه روستايي
مقاله واحدهاي صنعتي
مقاله صنعتي کردن روستا
مقاله نواحي روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سروراميني شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري خليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مطالعه حاضر بررسي و شناخت اثرات مثبت و منفي شهرک صنعتي اشتهارد بر روستاهاي پيرامون اين شهرک بود. جامعه آماري اين تحقيق را روستاييان ساکن در روستاهاي اطراف شهرک صنعتي اشتهارد و کارفرمايان واحدهاي صنعتي مستقر در شهرک صنعتي تشکيل داده اند که به روش نمونه گيري تصادفي با انتساب متناسب و با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۱۵۰ نفر از روستاييان و ۷۰ نفر از کاررمايان برگزيده شده اند. اين تحقيق با استفاده از روش پيمايشي انجام شده و روايي پرسشنامه تحقيق با استفاده از نظرات متخصصان تاييد و جهت تعيين پايايي پرسشنامه نيز با انجام پيش آزمون و محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ انجام گرديد (A>0.7). جهت تجزيه و تحليل داده ها از آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير فراواني، درصد، ميانگين و ضريب تغييرات، تحليل عاملي و در نهايت آزمون من ويت ني استفاده شد. نتايج تحليل عاملي اثرات مثبت شهرک صنعتي اشتهارد در منطقه نشان داد که ۵ عامل اثرات اجتماعي، اقتصادي، کالبدي، کشاورزي و زيست محيطي در مجموع ۶۵٫۹۸ درصد از واريانس را تبيين مي کنند. اثرات منفي شهرک صنعتي اشتهارد نيز در منطقه شامل ۴ عامل اثرات اجتماعي، اقتصادي، کشاورزي و زيست محيطي ۶۳٫۱۵۹ درصد کل واريانس را تبيين مي کنند. همچنين با مقايسه نظرات دو گروه روستاييان و کارفرمايان با استفاده از آزمون من ويت ني مشخص شد که در برخي موارد تفاوت معني داري بين نظرات دو گروه وجود دارد.