مقاله بررسي اثرات شوري بر برخي خواص فيزيولوژيک چغندر قند (.Beta vulgaris L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات شوري بر برخي خواص فيزيولوژيک چغندر قند (.Beta vulgaris L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوري
مقاله سطح برگي
مقاله کلروفيل
مقاله پرولين
مقاله چغندر قند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمادي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوراني آزاد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: برزو آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک در گياه چغندر قند تحت تنش شوري، آزمايشي در گلخانه در يک طرح آماري کاملا تصادفي در پنج سطح شوري صفر، ۸۵، ۱۷۱، ۲۵۶، ۳۴۲ ميلي مولار کلريدسديم، با چهار تکرار انجام شد. کشت دانه ها در گلدان هاي پلاستيکي و شرايط گلخانه و آبياري گياهان به کمک محلول غذايي هوگلند صورت گرفت. در پايان مرحله رشد، مقادير وزن خشک گياه، سطح برگي، کلروفيل کل برگ ها، سديم و پتاسيم برگ ها و پرولين اندام هاي هوايي اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که با افزايش درجه شوري کلروفيل کل برگ ها، سطح برگي و وزن خشک گياه کاهش يافت. ولي در مقابل ميزان پرولين اندام هاي هوايي افزايش يافت.
پتاسيم برگ ها به طور معني دار کاهش يافته و مقدار سديم برگ ها به طور معني دار افزايش نشان داد که سبب مسموميت يوني به ويژه در سطوح بالا موجب شوري شده و رشد کاهش يافت. کاهش ميزان کلروفيل و سطح برگي در گياه سبب کاهش فعاليت هاي فتوسنتزي و رشد شد. افزايش پرولين همراه با افزايش سطح شوري، اهميت حفظ تعادل اسمزي در شرايط پتانسيل آبي پايين را نشان مي دهد.