مقاله بررسي اثرات ضدباکتريايي عصاره آبي قارچ (Ganoderma lucidum Karst.(Basidiomycota از ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۵۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات ضدباکتريايي عصاره آبي قارچ (Ganoderma lucidum Karst.(Basidiomycota از ايران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Ganoderma lucidum
مقاله خاصيت ضدباکتريايي
مقاله فنول سولفوريک اسيد
مقاله پلي ساکاريد هاي تام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كي پورسنگسري سميه
جناب آقای / سرکار خانم: رياحي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رفعتي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مرادعلي محمدفتي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گونه Ganoderma lucidum متعلق به خانواده Ganodermataceae يکي از قارچ هاي دارويي شناخته شده است، که داراي خواص دارويي مختلفي چون: کاهش فشار و قند خون، تقويت سيستم ايمني، خاصيت ضدويروسي و ضدباکتريايي مي باشد.
هدف: با توجه به خواص دارويي متعدد نسبت داده شده به اين قارچ و کمبود تحقيقات پيرامون Ganoderma lucidum ايراني اين مطالعه انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه خواص آنتي باکتريال عصاره آبي Ganoderma lucidum با چهار غلظت (٥٠٠، ٢٥٠، ١٢٥، ٥٠ ميلي گرم در ميلي ليتر) عليه سه گونه باکتري استاندارد گرم مثبت Bacillus subtilis،Staphylococcus aureus،Entrococcus feacalis  و دو گونه باکتري استاندارد گرم منفيPseudomonas aeroginosa  وEscherichia coli  به روش Disk diffusion مورد بررسي قرار گرفت. پلي ساکاريدهاي تام موجود در عصاره آبي با روش فنول سولفوريک اسيد اندازه گيري شد و جهت تعيين و شناسايي کيفي قندهاي موجود در عصاره آبي از گاز کروماتوگرافي متصل به طيف سنج جرمي استفاده شد.
نتايج: نتايج نشان داد که اين عصاره داراي خواص ضدباکتريايي بر عليه باکتري گرم منفيPseudomonas aeroginosa  در غلظت ٥٠٠ ميلي گرم در ميلي ليتر مي باشد. ميزان پلي ساکاريد تام در عصاره آبي ۳۷٫۷۵۱mg/g تعيين شد و مونوساکاريدهاي موجود در عصاره شناسايي شدند.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده در اين تحقيق، اين گونه به ميزان قابل توجهي پلي ساکاريد در ساختمان سلولي خود دارد که از آن مي توان جهت مصارف دارويي منسوب به پلي ساکاريد بهره جست، ولي جهت مصارف ضدباکتريايي به علت خاصيت ضعيف مهار رشد باکتري توصيه نمي شود.