مقاله بررسي اثرات ضدباکتريايي و مروري بر ۱۰ گونه گياهي عليه سوش هاي بيماري زاي نوکارديا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۶۰ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات ضدباکتريايي و مروري بر ۱۰ گونه گياهي عليه سوش هاي بيماري زاي نوکارديا
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گياهان دارويي
مقاله آثار ضدباكتريايي و فيتوشيميايي
مقاله نوكارديا
مقاله فلاونوييد
مقاله ساپونين
مقاله تانن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقي سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: امين غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اطاري اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از کاربرد هاي گياهان دارويي استفاده آن ها به عنوان عوامل ضدميکروبي است. مطالعات انجام شده حاکي از اين است که عصاره بسياري از گياهان قادر به مهار رشد ميکروارگانيزم ها است. يکي از باکتري هاي بيماري زا نوکارديا مي باشد که از خانواده مايکوباکتريوم ها بوده و قادر است عفونت هاي مزمن خطرناک به صورت فرصت طلب در دستگاه تنفسي، پوست و بافت هاي نرم ايجاد نمايد.
هدف: بررسي اثرات ضدباكتريايي عصاره تام ده گونه گياهي شامل: خوشاريزه، اکاليپتوس، فرفيون، هوفاريقون، علف چاي زوفائي، علف چاي ديهيمي، ارس، اسپند، بارهنگ کبير و پيزر بر سوش هاي بيماري زاي نوکارديا.
روش بررسي: جهت بررسي اثر ضدباكتريايي، ابتدا گياهان مورد نظر جمع آوري و نام علمي آنها تعيين شد و پس از تهيه عصاره متانولي بروش پرکولاسيون، غلظت هاي انتخابي عصاره هاي گياهي شامل ۲٫۵، ۵، ۷٫۵، ۱۰ و ۱۵ درصد يا (g/100mL) تهيه و با استفاده از روش هاي انتشار در آگار، تاثير آنها در مهار رشد نوکاردياها مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش هاي فيتوشيميايي مقدماتي نيز به منظور بررسي وجود کيفي آلكالوييد، تانن، ساپونين و فلاونوييد بر روي عصاره تام گياهان انجام گرفت.
نتايج: نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه عصاره متانلي حداقل ۵ گياه مورد مطالعه شامل هوفاريقون، علف چاي زوفائي، علف چاي ديهيمي (هر سه گونه از تيره علف چاي)، ارس و پيزر، تاثير ضدميکروبي قابل توجهي در جلوگيري از رشد نوكارديا استروئيدس و نوكارديا برازيلينسس دارند.
نتيجه گيري: اگر چه نتايج به دست آمده از بررسي حاضر، اثرات ضدميكروبي عصاره تام گياهان مورد مطالعه را نشان مي دهد، ليكن از ميان ۱۰ گونه گياهي ۵ گونه آنها داراي اثرات مهارکنندگي قابل توجه بر عليه سوش هاي نوکارديا نشان دادند. با مقايسه هاله عدم رشد عصاره گياهان مورد مطالعه با غلظت ۱۵ درصد به روش ديسک پليت و غلظت ۱۰ درصد بروش چاهک پليت، با هاله عدم رشد ديسک هاي آنتي بيوتيک استاندارد، به اين نتيجه مي رسيم كه اثرات مهارکنندگي عصاره تام اين گياهان، مشابه تاثير آنتي بيوتيک هاي آميکاسين، آموکسي سيلين، سفتازيديم، سفتي زوکسيم (براي نوکارديا استروئيدس) و سفوتاکسيم (براي نوکارديا برازيلينسس)، سفالوتين و کوتريموکسازول بر باکتري هاي مورد مطالعه مي باشد. با توجه به بررسي نتايج فيتوشيميايي مقدماتي اين گونه ها به نظر مي رسد که اثرات ضدباكتريايي گياهان دارويي فوق مربوط به وجود مواد مؤثره اي مانند فلاونوييد، ساپونين و تانن موجود در عصاره متانلي آنها است.