مقاله بررسي اثرات ضدميکروبي اسانس گياه آويشن شيرازي و نايسين به تنهايي و ترکيبي با يکديگر بر عليه ليستريا مونوسيتوژن در آبگوشت قلب – مغز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۱۲۰ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات ضدميکروبي اسانس گياه آويشن شيرازي و نايسين به تنهايي و ترکيبي با يکديگر بر عليه ليستريا مونوسيتوژن در آبگوشت قلب – مغز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس
مقاله آويشن شيرازي
مقاله نايسين
مقاله ليستريا مونوسيتوژن
مقاله حداقل غلظت ممانعت کنندگي
مقاله حداقل غلظت کشندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي روحاني سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيك حسين
جناب آقای / سرکار خانم: خليقي سيگارودي فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده باري محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در صنايع غذايي حفظ کيفيت به همراه افزايش زمان ماندگاري از طريق کاهش، حذف يا کنترل عوامل ميکروبي بيماري زا يا عامل فساد مواد غذايي صورت مي گيرد. با توجه به اثبات بسياري از اثرات زيان بار نگهدارنده هاي شيميايي و نگراني عمومي در اين خصوص، بحث جايگزيني آنها با انواع تركيبات طبيعي نظير اسانس هاي گياهي و آنتي بيوتيک هاي طبيعي افزايش يافته است و انجام اين مطالعات ابتدا در مدل هاي آزمايشگاهي و سپس در مدل هاي غذايي در اين رابطه لازم و ضروري به نظر مي رسد.
هدف: هدف از اين مطالعه بررسي اثرات ضدميکروبي و تعيين حداقل غلظت ممانعت کنندگي و حداقل غلظت کشندگي اسانس آويشن شيرازي و نايسين به تنهايي و به صورت ترکيبي بر ليستريا مونوسيتوژن در محيط آبگوشت قلب – مغز بود. تعيين نوع اثر متقابل و همراهي نايسين و اسانس آويشن شيرازي نيز بررسي شد.
روش بررسي: در اين مطالعه غلظت اسانس آويشن شيرازي ۶۰۰ ميکروگرم در ميلي ليتر، و نايسين ۲٫۵ ميکروگرم در ميلي ليتر نايسين در درجه حرارت ۱۵ درجه سانتي گراد و pH برابر ۵ بررسي شد.
نتايج: اسانس آويشن شيرازي به تنهائي داراي اثرات ضدميکروبي بر ليستريا مونوسيتوژن بود (MIC:9.5 و MBC:19 ميكروگرم در ميلي ليتر). اثر متقابل اسانس آويشن شيرازي و نايسين سبب كاهش MIC و MBC شد (MIC:1.2 وMBC:2.4  ميكروگرم در ميلي ليتر).
نتيجه گيري: اسانس آويشن شيرازي داراي اثرات بازدارندگي بر ليستريا مونوسيتوژن مي باشد. اين اثرات به وضوح در همراهي با نايسين افزايش يافت
.