مقاله بررسي اثرات ضدکانديدايي و ايمونومدولاتوري اسانس و عصاره هاي گياه رازيانه (Foeniculum Vulgare Mill) در شرايط آزمايشگاهي (In Vitro) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۷ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات ضدکانديدايي و ايمونومدولاتوري اسانس و عصاره هاي گياه رازيانه (Foeniculum Vulgare Mill) در شرايط آزمايشگاهي (In Vitro)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رازيانه
مقاله کانديدا آلبيکنس
مقاله ايمو نو مدولاتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناييني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تاج بخش حسن
جناب آقای / سرکار خانم: غضنفري طوبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: دانه رازيانه در طب سنتي به طور وسيعي استفاده شده و در غذا مصرف فراواني دارد. در کتب طب سنتي از تخم رازيانه به عنوان چاشني در غذا، بادشکن، ضدميکرب و ضدانگل نام برده شده است. با توجه به ويژگي هايي رازيانه، اثرات ضدکانديدايي عصاره هاي آبي، الکلي، استوني و اسانس دانه رازيانه روي مخمر کانديداآلبيکنس و همچنين با توجه به نقش ماکروفاژها در ايمني ذاتي، اثرات عصاره هاي آبي، اتانلي و استوني دانه رازيانه بر روي ماکروفاژهاي صفاقي موش BALB/c مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش ها: براي بررسي اثرات ضدکانديدايي اسانس و عصاره هاي دانه رازيانه از روش ديسک گذاري و آزمايش رقيق سازي در براث استفاده شد. براي سنجش اثرات ايمونومدولاتوري عصاره هاي دانه رازيانه از آزمايش هاي MTT ،NO  و براي بررسي کشندگي مخمر کانديدا آلبيکنس توسط ماکروفاژ صفاقي موش از آزمايش هايNBT  و کشندگي(Killing)  استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که فعاليت ضدکانديدايي اسانس دانه رازيانه قوي بوده و اثرات ضدکانديدايي آن (
MIC و MFC) به ترتيب ۳۰۰ و ۳۰۸ ميکروگرم در ميلي ليتر است. از طرفي توليد نيتريک اکسايد در ماکروفاژهاي صفاقي که با عصاره استوني رازيانه در غلظت ۱۰mg/ml تيمار شده بودند، افزايش معناداري نشان داد (P<0.02). همچنين توليد (Reactive Oxygen Species) ROS در محيط داراي عصاره استوني رازيانه افزايش معناداري نسبت به گروه کنترل نشان داد (P<0.001). بررسي کشندگي نيز نشان داد که ماکروفاژهاي تيمار شده با غلظت هاي  10mg/ml و۲۰mg/ml  افزايش فعاليت ضدکانديدايي بيشتري نسبت به گروه کنترل داشتند.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد که اسانس رازيانه داراي اثرات ضدکانديدايي قوي است. از طرفي با توجه به اثرات ايمونومدولاتوري عصاره استوني رازيانه بر تحريک ماکروفاژهاي صفاقي موش و توليد نيتريک اکسايد و
ROS و کشندگي کانديدا آلبيکنس، لازم است تا مطالعات  بيشتري بر روي مدل هاي حيواني و انساني جهت روشن شدن ترکيبات موثر آن بر بيماري کانديديازيس صورت پذيرد.