مقاله بررسي اثرات ضد التهابي و ضددردي عصاره هيدروالکلي دانه گياه .Anethum graveolens L که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۱۲۴ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات ضد التهابي و ضددردي عصاره هيدروالکلي دانه گياه .Anethum graveolens L
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانه شويد Anethum graveolens L
مقاله التهاب
مقاله درد
مقاله تست گزيلن
مقاله تست فرمالين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: نصري سيما
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: امين غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گزارش هاي متعددي از اثرات ضدالتهابي دانه گياه شويد در طب سنتي ايران وجود دارد. از طرفي با توجه به اقبال جهاني جهت استفاده بيشتر از مواد طبيعي در بهداشت و درمان در دهه هاي اخير توجه زيادي به مصرف داروهاي گياهي شده است.
هدف: در اين پژوهش اثر ضد دردي و ضد التهابي عصاره هيدروالکلي دانه شويد مورد بررسي قرار گرفته است.
روش بررسي: در اين پژوهش از موش صحرايي نر استفاده شد كه در تست التهاب به ۶ گروه تقسيم شدند: گروه شاهد، گروه دريافت كننده دگزامتازون با دوز ۱۵ ميلي گرم بر كيلوگرم وزن حيوان به عنوان گروه كنترل مثبت، گروه هاي دريافت كننده عصاره هيدرو الکلي دانه شويد (چهار زير گروه دريافت كننده دوزهاي ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ ميلي گرم بر کيلو گرم). جهت ايجاد التهاب از گزيلن استفاده شد. به منظور بررسي اثر ضد دردي عصاره از تست فرمالين استفاده شد. در اين تست حيوانات به ۶ زير گروه تقسيم شدند: گروه شاهد، گروه دريافت كننده عصاره دانه شويد (سه زير گروه دريافت كننده دوزهاي ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم). تزريق عصاره و نرمال سالين به روش داخل صفاقي انجام گرفت.
نتايج: نتايج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان مي دهد كه عصاره هيدروالکلي دانه شويد سبب كاهش معني دار التهاب و درد در هر دو فاز اول و دوم شد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که اثرات ضد التهابي و ضددردي اين گياه مربوط به ترکيبات ليمونن، کارون و فلاونوئيدي باشد.